نویسنده = خدابخش اسداللهی
واکاوی اسطوره‌ای کهن در شعر ناصرخسرو

دوره 7، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 4-25

10.22034/caat.2024.193707

علیرضا کاظمی ها؛ خدابخش اسداللهی؛ بیژن ظهیری؛ رضا سمیع زاده


بررسی شاخص‌های صوری و محتوایی ادبیات غنایی در غزلی از حسین منزوی

دوره 5، شماره 3، مهر 1401، صفحه 48-61

حسین قاسمی زاده؛ خدابخش اسداللهی