نویسنده = حسین قاسمی زاده
مطالعه و بررسی شگردهای طنزپردازی در اشعار ایرج میرزا

دوره 6، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 4-23

10.22034/caat.2024.191882

حسین قاسمی زاده؛ خدابخش اسداللهی


بررسی شاخص‌های صوری و محتوایی ادبیات غنایی در غزلی از حسین منزوی

دوره 5، شماره 3، مهر 1401، صفحه 48-61

حسین قاسمی زاده؛ خدابخش اسداللهی