فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون
جستاری در ارتباط بینامتنی قصیدۀ ایوان مدائن خاقانی با سینیۀ بُحتری
جستاری در ارتباط بینامتنی قصیدۀ ایوان مدائن خاقانی با سینیۀ بُحتری

حامد صافی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 21-40

چکیده
  یولیا کریستوا اصطلاح بینامتنیت را نخستین بار در سال 1966 مطرح کرد، امّا از نظر او و رولان بارت که بنیان‌گذاران اصلی این نظریه بودند، بینامتنیت به عنوان دیدگاهی روشمند برای بررسی و ردیابی تأثیر یک متن در ...  بیشتر
بررسی هرمنوتیک چکامه‌ی ایوان مداین بحتری
بررسی هرمنوتیک چکامه‌ی ایوان مداین بحتری

ابوالفضل غنی زاده

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 25-35

چکیده
  یک ژانر هنری، در وجود خود پیامی، به‌صورت نوشته و نانوشته، ارائه می‌دهد. معماری ظاهری کلام، پیامی سطحی، بر اساس ذائقه‌ی اخلاقی و ذهنی مخاطب به وجود می‌آورد و معنا کاوی سلول‌های پنهان اثر (نانوشته‌ها) ...  بیشتر