کلیدواژه‌ها = ادبیّات کهن فارسی
بررسی و تحلیل قابلیّت‌های نمایشی در ادبیّات کهن منظوم و منثور فارسی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 85-105

حمزه محمدی ده چشمه؛ شیما کرباسی