فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون
بررسی هرمنوتیک چکامه‌ی ایوان مداین بحتری
بررسی هرمنوتیک چکامه‌ی ایوان مداین بحتری

ابوالفضل غنی زاده

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 25-35

چکیده
  یک ژانر هنری، در وجود خود پیامی، به‌صورت نوشته و نانوشته، ارائه می‌دهد. معماری ظاهری کلام، پیامی سطحی، بر اساس ذائقه‌ی اخلاقی و ذهنی مخاطب به وجود می‌آورد و معنا کاوی سلول‌های پنهان اثر (نانوشته‌ها) ...  بیشتر