فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون
بررسی عوامل غرابت صنعت تشبیه در دیوان عبدالواسع جَبَلی
بررسی عوامل غرابت صنعت تشبیه در دیوان عبدالواسع جَبَلی

لیلا امیری؛ زهرا ریاحی زمین

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 36-51

چکیده
  عبدالواسع جبلی از شاعران قرن ششم هجری است که اکثریت محققان او را در تغییر سبک شعر فارسی از خراسانی به عراقی سهیم دانسته­اند. این مقاله بر آن است تا عوامل غرابت صنعت تشبیه را در دیوان او با روش تحقیق کیفی، ...  بیشتر
بررسی موسیقی بیرونی و کناری اشعار حسرت همدانی
بررسی موسیقی بیرونی و کناری اشعار حسرت همدانی

رحیم سلامت آذر

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 89-118

چکیده
     تدوین فرهنگ تاریخی عروض شعر فارسی به نحوی که بتوان زمان آغاز به کار رفتن یک وزن و سپس میزان کاربرد آن در ادوار بعدی و تعیین بسامد و ترسیم فراز و نشیب موجود در تداول هر یک از اوزان عروضی را به دقت ...  بیشتر