فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون

 •    
   اصول اخلاقی نشریه

1.مطالب عمومی 

انتشار مقاله با داوری علمی یکی از اجزای اصلی در یک مجله علمی معتبر و قابل اعتماد است.مقالات با استفاده از یک روش علمی و با رعایت اصول اخلاقی مورد بررسی و داوری قرار می گیرند؛ بنابراین ضروری است بر استاندارهای اخلاقی و علمی مورد نظر برای همۀ طرف های درگیر با انتشار مقاله توافق کنیم.نویسنده، سردبیر، مدیرمسئول ، داوران و ویراستاران و ناشر مجله طرف های درگیر با انتشار مقاله هستند که باید بر این اصول توافق کنند.

تمام بخش های مجله غیر از سرمقاله ای که توسط سردبیر نوشته می شود توسط داوران مجله مورد بررسی دقیق علمی قرار می گیرد ؛ به همین منظور از داوری و مشاوره متخصصان موضوعات مقالات استفاده می شود. 

1-1  رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی

اگر در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش، یا چاپ مقاله در مجلات یا پس از آن، از وقوع یکی از موارد  ذیل اطمینان حاصل شود، رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی  محسوب شده و مجله حق برخورد قانونی با آن را دارد.

 • جعل داده ها (Fabrication):  عبارت است از گزارش مطالب غیر واقعی و ارائه داده ها یا نتیجه های ساختگی به عنوان نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و یا یافته های شخصی. ثبت غیرواقعی آنچه روی نداده است یا جابجایی نتایج مطالعات مختلف مثالهایی از این تخلف است.
 • تحریف داده ها (Falsification): عبارت است از ثبت و ارائه نتایج پژوهش به نحوی که جزئیات اجرای پژوهش یا فرایند جمع اوری داده ها دستکاری شود، یا داده هایی حذف یا تغییر یابد، یا برخی نتایج کوچک به منظور پنهان کردن واقعیات بزرگتر بزرگنمایی شود (Juicy quotes) تا نتایج پژوهش در راستای اهداف خاص دنبال گردد یا نتایج ارائه شده مورد تردید قرار نگیرد.
 • سرقت علمی(Plagiarism) :  شامل اقتباس نزدیک افکار و عبارات نویسندگان دیگر، کپی برداری در بیان اندیشه ها، شباهت های ساختاری در نوشتار یا انتساب ایده ها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب، یا معرفی آن به عنوان یک پژوهش اصیل علمی است.
 • اجاره علمی: منظور آن است که نویسنده (نویسندگان) فرد دیگری را برای انجام پژوهش به کار گیرد و پس از پایان پژوهش، بادخل و تصرف اندکی آن را به نام خود به چاپ رساند.
 • انتساب غیر واقعی: منظور انتساب غیر واقعی نویسنده (نویسندگان) به موسسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی است که نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشته اند.
 • ارسال مجدد یک مقاله، انتشار همپوشان، اضافه کردن "مولف افتخاری" یا حذف "مولف واقعی"

 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات ، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند .(COPE)

 

 1. همانند جویی 

همه محتوای مجله غیر از سرمقاله با استفاده از نرم افزارهای موجود، مورد بررسی و همانند جویی قرار می‌گیرد.همچنین از نظر داوران در مورد انتشار مقالات استفاده خواهد شد.

این نشریه با رعایت موازین اخلاقی در نشریات، آیین نامه کمیته اخلاق در نشر است و به آیین نامه اجرایی قانون اساسی و مبارزه با تقلب در آثار علمی می پردازد. (COPE)

3.اصول مربوط به فصلنامه

1-3- اطلاعات شخصی نویسنده (یا نویسندگان) مقالات برای تمامی افرادی که به  آن دسترسی دارند، مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه، مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال مانند داوران، مشاوران، ویراستار و ناشر می باید محرمانه بوده، در هر زمانی از آن محافظت شود.

2-3- بررسی و داوری مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به نژاد، جنسیت ، باورهای مذهبی ، فلسفۀ سیاسی و سایر ویژگی های شخصی نویسنده انجام شود.

3-3.تصمیم گیری درباره مقالات زیر نظر هیئت تحریریه و سردبیر  از طریق  تعیین داوران حایز شرایط  صورت می گیرد.

4-3. .این مجله پیش از انتشار کلیه مقالات را به منظور تشخیص همانند و همپوشانی و... با استفاده از نرم افزار همانند جو به نام همتاجو ، همیاب و... مورد بررسی قرار می دهد.

 

 1. اصول مربوط به نویسنده  

نویسندگان باید در نظر داشته باشند که مقاله ارسالی باید توسط همه نویسندگان با دقّت خوانده و تایید شود و همه نویسندگان موافق ارسال مقاله به مجله باشند.همه نویسندگانی که اسم آنان به عنوان نویسنده در مقاله ذکر شده است باید مشارکت فعالی در تهیه مطالب ، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری (تهیه و نگارش مقاله) داشته باشند.همه نویسندگان مسئول مطالب ارائه شده در مقاله هستند.نویسندگان همچنین باید فرم های تضاد منافع و تعهد نامه را از سایت مجله دانلود کنند و پس از تکمیل امضا و ارسال کنند؛ این فرم ها تایید کننده مشارکت آنها در نگارش مقاله است.مقالات تنها زمانی برای انتشار مورد بررسی و داوری قرار می گیرند که همه نویسندگان رضایت خود را با امضای فرم های یاد شده اعلام کنند.

 1-4- مقالات برآمده از مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده باشد.

2-4-  فهرست نام نویسندگان باید دقیقا نشان دهد که کار تحقیق را چه کسی انجام داده و چه کسی مقاله را نوشته است. ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی نامرتبط ضروری است. فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و اسامی سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شود و نویسنده اصلی مقاله لازم است به وجود نام و اطلاعات تمام نویسندگان و عدم وجود نام غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند.

3-4- در ذکر مطالب از سایر نشریات، منبع مطالب به شکل صحیح و دقیق ذکر گردد تا در محاسبه ضریب تاثیر آن نشریات خللی ایجاد نشود.

4-4- مقالات در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات همایش­ها و مجامع علمی ‌به چاپ نرسیده و یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد (در ضمن در حین بررسی و تا مشخص شدن نتیجه بررسی مقالۀ ارسالی به این فصلنامه از ارسال آن به مجلۀ دیگر خودداری کنید؛ در غیر این صورت، ضمن حذف مقاله، از پذیرش مقالات بعدی همۀ نویسندگان نیز معذور خواهیم بود).

5-4- نویسنده (پیش از تایید فایل نهایی قبل از انتشار) در هر زمان که متوجه هرگونه خطا و بی‌دقتی در مقالۀ خود شود، فصلنامه را آگاه ساخته، به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.

6-4- فصلنامه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های دریافتی آزاد است.

7-4- مسؤولیت مقالات، از نظر علمی و حقوقی، بر عهدۀ نویسندگان است. 

8-4- در مقالات مستخرج از پایان نامه یا رساله، نویسنده مسئول باید حقوق مالکیت معنوی دیگر نویسندگان (دانشجو- استاد راهنما- استاد مشاور و دانشگاه یا مؤسسه) را رعایت نماید و مسئولیت عدم رعایت این امر مستقیماً با وی می باشد.

9-4- نویسنده(گان) مقالات موظفند فرم تعهد نامۀ چاپ حاوی صحت داده ها و رعایت اخلاق علمی را امضا و ارسال نمایند.

10-4- نویسنده(گان) موظف به تکمیل فرم تعارض منافع هستند. 

فرم تعارض منافع، توافق‌نامه‌‏ای است که نویسنده(گان) یک مقاله اعلام می‌‏کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به‌طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏‌ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‌‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده‌‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‌‏دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسندۀ مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تأیید و اصالت محتوای آن را اعلام می‌‏‏نماید. نویسندۀ مسئول هم‌چنین اعلام می‌‏دارد که این اثر قبلاً در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.

11-4- فصلنامه در هر زمان که عدم رعایت تعهدات نویسندگان احراز گردد، مقاله را  فاقد اعتبار اعلام خواهد نمود.

12-4.تهیه مقاله باید عاری از هرگونه کژکارکردی، عمل غیراخلاقی و خلاف هنجارهای علمی شامل جعل داده، تحریف واقعیات، سرقت علمی باشد. در صورتی که اعضای هیئت تحریریه در خصوص رعایت امور اخلاقی پرسشی داشته باشند، نویسنده تعهد به پاسخگویی و حق دفاع به حکم شواهد و درخواست رسیدگی دقیق و سریع دارد.

13-4. نویسنده باید به همۀ اسناد علمی که در پژوهش خود به آنها نظر داشته است یا از آنها به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم استفاده کرده است و به هر طریقی الگو و ایده ای از آنها گرفته است، اشاره کند و از آنها قدردانی نماید .

 

5.اصول مربوط به داوران

1-5- داوران می باید بعد از بررسی اولیه، بی درنگ سردبیر نشریه را در جریان نتیجۀ آن قرار دهند.

2-5- داوری مقالات می باید بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد؛ با وضوح و به روشنی بیان و مدارک لازم به نشریه و نویسنده ارائه شود. باید از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی ، نژادی و مذهبی و جز این، در داوری مقالات خودداری کرد.

3-5- توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است، می بایسد با ارجاع دهی کامل در کتاب نامه همراه باشد.

4-5.بررسی نقادانه و سازنده مقالات و بیان نظرات سازنده برای کمک به نویسنده در بهبود مقاله هایشان.

5-5.در صورت لزوم بررسی مقالات مختلف یک نویسنده.

6-5.ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز در مهلت مقرر .

7-5.اعلام هرگونه تضاد منافع احتمالی به سردبیر در مورد نویسندگان یا محتوای یک مقاله که از آنها خواسته می شود آنها را داوری کنند.

8-5.گزارش تخلفات احتمالی پژوهشی 

9-5.پیشنهاد داوران جایگزین در صورتی که به هر دلیلی نتوانند مقاله را بازبینی کنند.

10-5.با مقاله به عنوان یک سند محرمانه برخورد شود.

11-5.عدم ارتباط مستقیم با نویسندگان، در صورت شناخت نویسندگان .

12-5.معرفی نکردن خود برای نویسندگان مقالات

13-5.اطمینان از کیفیت بالای مقاله .

14-5.در صورت اطلاع از بررسی مقاله در نشریه دیگر ضروری است این اطلاعات را در اختیار سردبیر قرار دهد.

15-5.داوران در هنگام داوری مقاله باید این موارد را بررسی کنند:

تازگی 

اصالت

اطمینان علمی 

سهم ارزشمند در یافته های علمی 

افزودن جنبه های تازه به رشته تحصیلی موجود 

جنبه های اخلاقی

انطباق ساختار مقاله با دستورالعمل مجله .

رعایت اصول زبانی و نگارشی 

سوء رفتار علمی 

 16-5. اعضای هیئت تحریریه نباید درجلسه تصمیم گیری در مورد مقالات خود حضور و یا مشارکت داشته باشند.

17-5.داوران و دیگر اعضای مجله که به اطلاعات مقالات پیش از انتشار دسترسی دارند و یا طی ارزیابی اطلاعاتی به دست می آورند ، به هیچ وجه و به هیچ شکلی اجازه بهره برداری شخصی از آن را ندارند .

18-5.. داوران باید در حفظ اطلاعات مندرج در مقاله کوشا باشند و نباید از این اطلاعات برای خود، به سود خود و در راستای نگارش مقاله (پیش از چاپ مقالۀ داوری شده) استفاده کند.

 

 1. تضاد منافع و تامین منابع مالی 

نویسندگان موظفند هرگونه تضاد منافع احتمالی از جمله  حق اختراع، مالکیت، مالکیت سهام، مشاوره، حق الزحمه سخنران را اطلاع دهند؛ به همین منظور نویسندگان برای انتشار مقاله در فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون، باید تامین کننده مالی تمام یا بخشی از مقاله را اعلام کنند.(دریافت هرگونه کمک مالی به هر منظوری باید اعلام شود) به همین منظور دانلود و تکمیل فرم های تضاد منافع و تعهد نامه ضروری است.

 

7.سرقت ادبی و کپی رایت 

سردبیر،اعضای هیات تحریریه، داوران و همه خوانندگان مقالات انتظار دارند مقالات منتشر شده نتیجه تحقیقات و پژوهش نویسندگان باشد و تمام مقاله برگرفته از دانش نویسندگان باشد و در هیچ بخش آن نتوان نمودی از سرقت ادبی یافت.(بدون اجازه از نویسنده و یا اشاره و استناد به آثار دیگران، از آنها استفاده شده باشد و نویسنده به گونه ای مطلب را بیان کرده باشد که نشان دهد نتیجه تحقیقات خود اوست) به منظور جلوگیری از سرقت ادبی و استفاده از آثار دیگران بدون ارجاع به آنها، فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون، کلیه مقالات دریافتی را با استفاده از نرم افزار همتاجو(HAMTAJO) مورد بررسی قرار می دهد.نویسندگان و محققان نیز می توانند قبل از ارسال مقاله، با استفاده از این نرم افزار، مقاله خود را بررسی کنند.

ما(فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون) کلیه شرایط و ضوابط COPE را در مورد سرقت ادبی می پذیریم و در صورت مشاهده هرگونه تلاش برای سرقت ادبی با شواهد قانع کننده، بر اساس فلوچارت ها و گردش کار تعیین شده در COPE عمل می کنیم. تمامی مطالب ارسالی در 2 مرحله ارسال جدید و پس از پذیرش از هیئت تحریریه با نرم افزار HAMTAJO بررسی می شود.

کل محتویات فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون  تحت حق چاپ بین المللی محافظت می شود. این مجله برای استفاده شخصی غیر تجاری شماست.این یک مجله دسترسی آزاد است. به عبارت دیگر دسترسی به تمامی مقالات منتشر شده در این فصلنامه از تاریخ انتشار رایگان بوده و هزینه ای برای دانلود مقالات دریافت نمی شود. کاربران مجاز به خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو یا پیوند به متن کامل مقالات در این نشریه بدون اجازه قبلی ناشر یا نویسنده هستند.(این در صورتی است که هیچ تغییری در متن مقاله ایجاد نشود.به عبارت دیگر تغییر در متن مقاله بدون اجازه نویسنده و ناشر مجاز نیست.)

 

 1. شناسایی و رسیدگی به تخلفات پژوهشی

 منظور شناسایی و جلوگیری از تخلفات پژوهشی و جلوگیری از انتشار مقالاتی که در آنها تخلفاتی صورت گرفته است، ناشر و سردبیر مجله، اقدامات معقولی انجام می دهند.از جمله تخلفاتی که شدت با آنها برخورد می شود، استفاده از آثار دیگران بدون استناد، استفاده بیش از حد و غیرمعقول از آثار دیگران، جعل داده ها، ساختن داده ها و... است. در هیچ موردی سردبیر، ناشر و دیگر اعضای مجله، نباید چنین رفتاری را تشویق کنند و یا آگاهانه اجازه انجام چنین رفتار نادرستی را بدهند.در صورتی که ناشر یا ویراستار مجله از هرگونه ادعای سوءرفتار تحقیقاتی در رابطه با مقاله منتشر شده در مجله مطلع شود، ناشر یا سردبیر باید از دستورالعمل‌های COPE (یا معادل آن) در رسیدگی به شکایات پیروی کند.

 

9.حق نشر 

حق چاپ: تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می‌کنند، و تا زمانی که نویسندگان اصلی و منبع، بدرستی ذکر شده باشند به هر کسی اجازه می‌دهند تا محتوا را بارگیری، استفاده مجدد، و چاپ مجدد، تغییر، توزیع و یا کپی کنند.

نویسندگان حق چاپ و انتشار کامل را حفظ می کنند

10.مسئولیت های مدیر مسئول

پیگیری دسترسی آزاد اطلاعات به نشریه و گسترش نشر و اشاعه آن.

 • نظارت و پی گیری امور کاری هیئت تحریریه و سردبیر نشریه.
 • دخالت نکردن در فرآیند داوری علمی مقالات.
 • دخالت نکردن در تصمیمات علمی هیئت تحریریه و سردبیر نشریه.
 • رعایت حقوق مادی و معنوی نویسندگان، سردبیر، هیأت تحریریه، داوران، و عوامل اجرایی.
 • تأیید نهایی مطالب ارسالی به نشریه برای چاپ و انتشار به لحاظ حقوقی.

 

 1. مسئولیت‌ دفتر نشریات علمی
 • تعیین و اعلام شفاف سیاست‌های انتشاراتی خود، به‌خصوص در رابطه با استقلال تصمیم‌گیری هیأت تحریریه، اخلاق انتشاراتی، صیانت از مالکیت فکری و حق چاپ (Intellectual property and copyright)، تضاد منافع، وظائف نویسندگان، داوران ، سردبیر، دبیر تخصصی و هیأت تحریریه،  فرآیند داوری و تصمیم‌گیری، تقاضاهای تجدید نظر و شکایات، حفظ اسناد علمی فرآیند تصمیم‌گیری، حفظ اطلاعات نویسندگان و داوران، اصلاح یا حذف مقالات پذیرفته شده، و حل اختلاف بین شاکیان و متهمان به "رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی" 
 • رصد و پیگیری شکایات تخلفات پژوهشی برای نشریه.
 • کمک برای اصالت و سلامت پژوهشی مقالات منتشره در نشریه.

 

12. مراحل برخورد با رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی

 • دریافت مکتوب اتهام از سوی یک سازمان یا شخصیت حقیقی به وسیلة دفتر مجله
 • تشکیل  جلسه هیئت تحریریه مجله  و  بررسی اولیه اتهام
 • جمع آوری اسناد و ارزیابی آنها در صورت لزوم و  تهیة صورتجلسه مبنی بر وارد بودن یا نبودن اتهام
 • ارسال اتهام به نویسندگان مورد اتهام و درخواست پاسخ در مدت زمان مشخص شده
 • بررسی جواب متهمین در جلسه هیئت تحریریه مجله  و تصمیم گیری نهایی
 • ارسال تصمیم به شاکی و متهم به همراه پیشنهادهای تنبیهی در صورتی که اتهام  وارد تشخیص داده شود
 • اطلاع رسانی به بالاترین مقام پژوهشی سازمان محل فعالیت متخلفین

 

13.دسترسی آزاد و رایگان به مقاله‌ها

فصلنامه «نقد،تحلیل و زیبایی شناسی متون» نشریه‌ای با دسترسی باز و آزاد به مقاله‌های منتشر شده است. در نشریات با دسترسی آزاد، دسترسی به فایل تمام‌متن مقالات فراهم و رایگان است.

This is an Open Access Journal