فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
مصطفی آرزومند لیالکل زبان و ادبیات فارسی فارغ التحصیل دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام (ره) قزوین
فتح الله آسترکی نقد متون دانشگاه خوارزمی
محمد حسن ارجمندی فر زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
خدابخش اسداللهی زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
مسعود اسکندری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران
علی اکبر افراسیاب پور زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
آرش امرایی زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
علی بازوند زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه فرهنگیان ، پردیس بحرالعلوم شهرکرد، شهرکرد، ایران
رضا جمشیدی زبان و ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی/ پژوهشگر مستقل
هیوا حسن پور تحلیل متون استادیار دانشگاه کردستان
سید احمد حسینی کازرونی زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه ازاد اسلامی بوشهر
حسن حیدرزاده سردرود زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
اکبر حیدریان زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
نصرت اله خاکیان زبان و ادبیات فارسی دانش آموخته ی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
دکتر مصطفی رسالت پناهی زبان و ادبیات فارسی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان
فاطمه رنجبر
میثم زارع زبان و ادبیات فارسی شیراز
حسین سلطانی قدیم زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری دانشگاه بین المللی امام خومینی
رامین صادقی نژاد زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران
حامد صافی زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرشهر، ایران.
سهیلا صلاحی مقدم زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه الزهرا
محمدرضا ضیا زبان و ادبیات فارسی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محمد نور عالم زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه چیتاگنگ بنگلادش
فاضل عباس زاده زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد، ایران
مجید فرحانی زاده زبان و ادبیات فارسی دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
مهدی کدخدای طراحی زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه پیام نور
یوسف کرمی چمه زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات، دانشگاه علوم انتظامی امین
الهام گنج کریمی زبان و ادبیات فارسی دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد. مدرس مدعو گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
رامین محرمی زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
حمزه محمدی ده چشمه زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان ، کاشان، ایران
سید حسین مرعشی تحلیل متون دانشگاه شیراز
ندا نبی زاده اردبیلی زبان و ادبیات فارسی مدرس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران
احمدرضا نظری چروده زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
پروانه والامهر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان
شهناز ولی‌پور هفشجانی زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه فرهنگیان
ندا یانس زبان و ادبیات فارسی پسادکتری دانشگاه سراسری رازی