تحلیل جایگاه دیو در مرزبان نامه از منظر آموزه های دین زرتشت و اسلام و باورهای عامیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل، ایران

چکیده

در بین متون کهن ادبیات فارسی، شواهدی از رسوخ و نفوذ اساطیر کهن ملل می توان یافت که حاکی از تأثر نویسنده یا شاعر اثر از آن اساطیر است. آنگاه که اقوال نویسنده در متن از دیدگاه اسطوره شناختی مورد بررسی قرار می گیرد؛ کم کم این تأثیرپذیری ها خود را نشان می دهند زیرا فردی که از نظرگاه علم الأساطیر به مطالعة متون – کلاسیک و معاصر- بپردازد، در صورت وجود تأثر صاحب اثر از یک کهن الگو یا عنصر اسطوره ای، متوجه این عامل در اثر خواهد شد. در داستان دیو گاوپای و دانای دینی – که در باب چهارم مرزبان نامه ثبت شده- نیز همین عناصر دیده می شود. وجود شخصیتی منفی به نام دیو- که خود از زمان تغییرات دین زرتشتی در بین ایرانیان، جایگاه والایش را از دست داده و بر اساس آموزه های زرتشت، دارای جایگاه پست و منفور شده، از یک سو و گاو پای بودن آن از سوی دیگر، نیز خبر دادن متن مرزبان نامه از استیلایی که دیوان ابتدا بر محیط داشته اند و همچنین، گرد آمدن تمامی آنان به فرمان دیوگاوپای، همگی عناصری هستند که از دیدگاه علم الأساطیر و خوانش متون کهن و اعتقادات دین اسلام و زرتشت و نیز باورهای عامیانه ، قابل ردیابی می باشد. لذا در این پژوهش بر آن بوده ایم تا تاثیر اساطیر و معتقدات ایرانیان زرتشتی و مسلمان دراین متن را تببین کنیم . 

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the condition of the Dave in Marzban-nameh from the perspective of the teachings of Zoroastrianism and Islam and Folk beliefs

نویسندگان [English]

  • Khodabakhsh Asadolahi 1
  • Alireza Kazemiha 2
1 Professor of Mohaghegh Ardabili University.Ardebil Iran
2 PhD student of Mohaghegh Ardabili University .Ardebil Iran.
چکیده [English]

Among the ancient Persian literature ,evidences of penetration of the myths of Nations can be found, that indicates the writer’s or poet’s influences are most of these myths. when the writer’s words are exanimated from a mythological point of view; gradually these impacts give them theirs, because from the mythology’s perspective some one who is studing_classical and contemporary texts, if there is an effect of the author from archetype or mythical element, will be realize this factor at writing. In the dyvgavpay(a demon that has a cattle-shaped leg) and religious knowledge story,wich is registered in the fourth chapter of the Marzban nameh , also the same ingredient are visible. Being a negative person called demon, from the time of Zarathustra’s changes among of Iranians, he losts his grand position and , according to the Zoroastrian teachings, has a low and hateful position, on the one hand, in addition has a cattle-shaped leg on the other hand, likewise declaring the text of the mastery the demons initially had on the environment and also, gather all of them by the command of the dyvgavpay, all are elements that can be traced from the point of view of mythology and reading the old texts and the beliefs of the Islamic and Zoroastrians. So in this research we have done it till prove this point that myths ancient Iranian beliefs in the Zoroastrian and Islamic periods and after that, in this text have been impressive. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marzban nameh
  • Dave
  • Zoroaster
  • Islam
  • Folk beliefs

1- قرآن کریم.1376. ترجمة مهدی الهی قمشه ای. چاپ چهارم. تهران. مهشاد.
2- آموزگار، ژاله. تفضلی ، احمد. 1372. اسطورة زندگی زرتشت. چاپ دوم. تهران.آویشن و چشمه.
3- ابراهیمی، معصومه.1392.دیوشناسی ایرانی. تهران. فرهامه.
4- بوکر، جان. 1390. ادیان جهان. ترجمة سیّد نیما اورازانی و سیّده الهه حسینی پرور. چاپ دوم. قزوین. سایه گستر.
5- توفیقی، حسین.1385. آشنایی با ادیان بزرگ. چاپ نهم.تهران. سمت.
6- حریری، ابومحمد قاسم بن محمد.1364. مقامات الحریری. به کوشش علی رواقی. چاپ دوم. تهران.مؤسسة شهید رواقی.
7- دوستخواه، جلیل.1375. اوستا(2جلد). چاپ سوم. تهران. مروارید.
8- دهخدا، علی اکبر.1373. لغتنامه.ج7. چاپ اول از سری جدید. تهران. دانشگاه تهران.
9- رضی، هاشم.1384.دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت. چاپ دوم. تهران. سخن.
10- طباطبایی اردکانی، سیّد محمود.1390. گزیدة متون تفسیری فارسی.چاپ شانزدهم. تهران. اساطیر.
11- فردوسی، ابوالقاسم. 1387. شاهنامه( از روی نسخة مسکو). تهران. کتاب پارسه.
12- قدردان، مهرداد. 1386. جستاری در آیین زرتشت. شیراز. رخشید.
13- قدیانی، عبّاس.1384. فرهنگ توصیفی تاریخ ایران.ج3. چاپ دوم. تهران.فرهنگ مکتوب.
14- قلی زاده، خسرو.1388. فرهنگ اساطیر ایرانی. چاپ دوم. تهران. کتاب پارسه.
15- مصاحب، غلامحسین. 1345.دایره المعارف فارسی.ج1. تهران. فرانکلین.
16- ناس، جان. 1348. تاریخ جامع ادیان. ترجمة علی اصغر حکمت. چاپ دوم. تهران. پیروز.
17- نظامی، الیاس بن یوسف.1377. هفت پیکر. شرح بهروز ثروتیان. تهران.توس.
18- وراوینی، سعدالدین.1389. مرزبان نامه. شرح دکتر خلیل خطیب رهبر. چاپ پانزدهم.تهران. صفی علیشاه.
19- هاشمی، جمال.1390. اسطوره شناسی مینوی. تهران. شرکت سهامی انتشار.
20- هینلز، جان راسل.1385.شناخت اساطیر ایران. ترجمة باجلان فرّخی. چاپ دوم. تهران. اساطیر.
21- یاحقّی، محمّدجعفر.1375. فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی. چاپ دوم. تهران. سروش.