فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون

قابل توجه نویسندگان گرامی :

 

 

به منظور تامین بخشی از هزینه های فصلنامه(طبق آیین نامه کمیسیون انتشارات وزارت علوم) مبالغ دریافتی به منظور داوری و انتشار مقالات به شرح ذیل است.

هزینه داوری مبلغ 100000 (یکصد هزار تومان) معادل یک میلیون ریال 

هزینه انتشار مبلغ 150000(یکصد و پنجاه هزارتومان) معادل یک میلیون و پانصد هزار ریال

 

مبلغ مورد نظر به شماره کارت شماره

5859831069912466

به نام آرش امرایی

واریز و فیش در سامانه بارگذاری شود .