کپی رایت

 • کپی رایت

  فصلنامه «نقد تحلیل و زیبایی شناسی متون» تحت مجوز بین‌المللی  (CC BY 4.0)

   • حق چاپ: تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می‌کنند، و تا زمانی که نویسندگان اصلی و منبع، بدرستی ذکر شده باشند به هر کسی اجازه می‌دهند تا محتوا را بارگیری، استفاده مجدد، و چاپ مجدد، تغییر، توزیع و یا کپی کنند.

    نویسندگان حق چاپ و انتشار کامل را حفظ می کنند.

   

   

 • شما آزاد هستید برای:
  1.اشتراک گذاری - کپی و توزیع مجدد مطالب در هر رسانه یا قالبی برای هر هدفی، حتی تجاری. 2. تطبیق - دوباره میکس، تبدیل، و ساخت بر روی مواد برای هر منظور، حتی تجاری. 3. تا زمانی که شما از شرایط مجوز پیروی کنید، مجوز دهنده نمی تواند این آزادی ها را لغو کند.