فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون

سردبیر


دکتر سید احمد حسینی کازرونی استاد دانشگاه ازاد اسلامی بوشهر

زبان و ادبیات فارسی

مدیر مسئول


دکتر آرش امرایی دانشیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود رضایی دشت ارژنه استاد دانشگاه شیراز

زبان و ادبیات فارسی

 • mrezaeishirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر قاسم صحرایی استاد دانشگاه لرستان

زبان و ادبیات فارسی

 • sahrai.glu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رسول بلاوی استاد دانشگاه خلیج فارس

زبان و ادبیات فارسی

 • r.ballawygmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر خدابخش اسداللهی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رضا موحدی دانشیار دانشگاه قم

زبان و ادبیات فارسی

 • movahedi1345yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر پروین گلی زاده دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

زبان و ادبیات فارسی

 • dr_golizadehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی نوری خاتونبانی دانشیار دانشگاه لرستان

زبان و ادبیات فارسی

 • noori.alu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسمعیل نرماشیری دانشیار دانشگاه ولایت

زبان و ادبیات فارسی

 • toordanyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا معصومی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی بازوند استادیار دانشگاه فرهنگیان

زبان و ادبیات فارسی

 • bazvandayahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر سیف الدین میرزا زاده استاد آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان (پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی)

زبان و ادبیات فارسی

 • sayf_yagnobmail.ru

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر شفتالو گلمدف دانشیار دانشگاه تورنتو

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمد نورعالم دانشیار دانشگاه چیتاگنگ بنگلادش

زبان و ادبیات فارسی

مدیر داخلی


فتح الله آسترکی دانشگاه خوارزمی

زبان و ادبیات فارسی

 • parsijournalgmail.com

ویراستار ادبی


دکتر حامد صافی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

زبان و ادبیات فارسی

ویراستار انگلیسی


دکتر محمدامین کوهبر دانشیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 • aminkuhborkmsu.ac.ir