فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اهر .اهر، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهر /اهر ، ایران

چکیده

با توجّه به این­ که بر­­رسی محتوایی، بررسی اثر از نظر دو عنصر درون­مایه و موضوع است،‌ در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی محتوایی رمان سالهای ابری پرداخته­ایم تا گامی در راه شناساندن ادبیّات داستانی ایران برداریم که هنوز بسیاری از زوایای آن ناشناخته مانده است. یافته­ها نشان می­دهد که جامعه­گرایی و اعتقاد به تعهّد اجتماعی به عنوان وظیفۀ عمدۀ هنر و ادبیّات که نویسندۀ معاصر، علی اشرف درویشیان در بیشتر آثارش همواره سر سپردۀ آن بود، سبب شده که محتوا و زمینه­های معنایی را در داستان­های خود مورد توجّه قرار دهد. موضوع اصلی سال­های ابری، مبارزة سیاسی است. از لحاظ محتوایی، سیاست محور اصلی رمان است. نام افراد سیاسی، مجلات و احزاب از زبان شخصیّت­ها بازگو می­شود. جنگ جهانی دوّم در حال رخ دادن است. نیروهای متفقین وارد ایران شده­اند. دکتر مصدق استعفا می­دهد. مردم خواستار سرنگونی قوام می­شوند و ... . طلاق فوزیه توسط شاه، اعتصاب کارگران، کشف حجاب و ... از اخبار تاریخی این رمان است. در این میان، بُعد اجتماعی که نسبت به دو بُعد دیگر گسترده­تر است، مواردی از قبیل فقر مادی، فقر فرهنگی، اختلاف طبقاتی و ... است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Cloudy Years Novel

نویسندگان [English]

  • Maryam Mohammadzadeh 1
  • Jamileh Khaknejad 2

1 Department of perian language and literature , Ahar Branch Islamic Azad University,. Ahar ,Iran

چکیده [English]

Due to this fact that content analysis is the process of evaluating the literary works from two perspectives  of theme and topic; in this study, we analyzed the content of the “Cloudy Years” novel in order to introduce Iranian fictional literature, that its numerous dimensions are still unclear. Findings show that the socialism and belief in social commitment as the primary function of art and literature have led Ali Ashraf Darvishian -contemporary popular and committed author- to follow them in most of his works  in order to consider the meaning related contents and contexts in his stories that. The main theme of the cloud years is political struggle. In terms of content, politics is the main focus of the novel. The names of politicians, magazines and parties are told in the language of personalities. World War II is taking place. Allied forces have entered Iran. Dr. Mossadegh resigns. People are calling for the overthrow of consistency. Divorce of Fauzia by the Shah, Workers' strike, The discovery of hijab ... is one of the historical news of this novel. Meanwhile, the social dimension, which is broader than the other two dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiction
  • Content analysis
  • Cloudy years
  • Ali Ashraf Darvishian
ایران­زاده، نعمت­الله، طاهره سپه­وند (1387) «بررسی سبکی رمان سال­های ابری اثر علی­اشرف درویشیان». پژوهشنامة ادب حماسی­(پژوهشنامة فرهنگ و ادب)، شمارة 6، صص 77-51.
درویشیان، علی اشرف (­1376) سال­های ابری. تهران، نشر چشمه.
دستغیب، عبدالعلی(1375) «نقد کتاب سال­های ابری». نشریة چیستا 133-­132، صص­272- 262.
خالق­پناه، کمال، جمیل ناصری(1396) «بازسازی تاریخی و سبک شخصیّت­پردازی در رمان سال­های ابری، قرائتی لوکاچی»، جامعه­شناسی هنر و ادبیات، دورة نهم، شمارة 1، صص 158- 133.
خلیلی جهان­تیغ، مریم، مکیّه عثمانی(1391) «نقد جامعه­شناختی رمان سال­های ابری از علی اشرف درویشیان»، پژوهشنامة ادبیات داستانی، سال اوّل، ش1، صص­132- 113.
خندان، رضا (1387) «گذر از هزار توی واقعیّت­ها». نشریۀ چیستا، شمارۀ 159ـ 158، صص 752- 748.
سالاری، قاسم، زهرا سیّدیزدی و شکریه یوسفی­نیا (1393) «نقد بوم گرایانة داستان­های علی اشرف درویشیان»، مطالعات داستانی، سال سوم، شمارة 1، صص 135- 111.
عطرفی، علی­اکبر، طاهره سپهوند (1378) «بررسی عناصر داستانی در رمان سال­های ابری»، متن پژوهی ادبی، شمارة 37، صص 106- 82.
علی اکبری، نسرین و طاهرۀ کوچکیان(1386) «سال­های ابری در نگاهی نو»(اتو بیوگرافی ـ رمان). مجلۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی مشهد، شمارۀ 159، صص 752- 748.
علی اکبری، نسرین، عبدالحسین شهبازی و مسعود باوان­پوری(1393) «بررسی ادبیات بومی در رمان سال­های ابری علی اشرف درویشیان» مطالعات داستانی، سال سوم، شمارة 1، صص 71- 54.
کازرونی، جعفر (1377) آثار درویشیان در بوتۀ نقد. تهران، انتشارت ندای فرهنگ.
کوچکیان، طاهره و دکتر خاور قربانی (1389)«بازتاب اجتماع و رئالیسم سوسیالیستی در سال­های ابری». نشریۀ زبان و ادب فارسی، نشریۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال 53، صص 105- 85.
مشایخی، حمیدرضا، مریم پارسا(1394) «بررسی تطبیقی پوپولیسم در چند داستان کوتاه منتخب از علی اشرف درویشیان و نجیب محفوظ»، ادبیات تطبیقی، شمارة 12، صص 314- 291.
میر صادقی، جمال. (1360) قصّه و داستان کوتاه و رمان. تهران، نشر آگاه، چاپ اوّل.
میر صادقی، جمال (1380) عناصر داستانی. تهران، انتشارات نیلوفر، چاپ چهارم.
میر صادقی، جمال(1388) واژه­نامۀ هنر داستان­نویسی. تهران، انتشارات مهناز، چاپ دوم.
میرعابدینی، حسن (1377) صد سال داستان­نویسی در ایران. ج1، تهران، نشر چشمه.
یونسی، ابراهیم (1341) هنر داستان­نویسی. تهران، امیر کبیر، چاپ سوم.