شیوه‌های تأثیرپذیری از قرآن و حدیث در شعر وصال شیرازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

10.52547/qap.22465.4.3.4

چکیده

میرزا محمّد شفیع شیرازی متخلّص به وصال در سدۀ سیزدهم هجری، شاعری مسلمان و شیعه­ای دلسوخته، از محبّان اهل بیت و از جملۀ شاعرانی است که در سرودن اشعار خود به آیات قرآن، روایات، احادیث و وقایع مذهبی نظر داشته و به گونه‌ای استادانه با طبعی روان و زبانی گویا از دانسته‌های دینی خود در شعرش استفاده کرده است. در این پژوهش سعی شده که گونه‌‌های تأثیرپذیری از قرآن و حدیث در دیوان وصال شیرازی نشان داده شود. از جمله وجوه اهمیّت‌ این تحقیق این است که روش‌های بازتاب احادیث و آیات قرآن را در دیوان وصال از میان انبوه اشعار مدحی و توصیفی برجسته‌سازی و طبقه‌بندی شده و مواردی از قبیل، بررسی اعلام مذهبی «انبیاء، ائمة اطهار، اولیا»، بررسی تلمیحات مذهبی، همچنین نشان دادن بازتاب باورهای مذهبی در دیوان و کاربرد آیات قرآنی و احادیث را شامل می‌شود و به تحلیل بسامدی آن­ها می‌پردازد. بسامد تأثیرپذیری از قرآن و حدیث در دیوان وصال به لحاظ قالب شعری، در درجۀ نخست، به قصاید و سپس به مثنوی‌های او اختصاص یافته است و در غزلیات وصال علیرغم تعداد بالا، در این قالب، تأثیرپذیری کمتری مشاهده می‌شود؛ همچنین وصال در تأثیرپذیرفتن از قرآن و احادیث که هرگاه فرصتی مناسب دیده از این امر بهره برده و با شیوه‌های مختلف این کار را انجام داده است؛ ازجمله اصرار ویژه‌ای به وام‌گیری از کلماتِ آیات قرآن، قرینه‌­سازی با آیات و احادیث، و معطوف کردن ذهن مخاطب به آیات. روش مد نظر در این پژوهش، روش کتابخانه‌ای و مبتنی بر تحلیل و توصیف محتوای کمّی و کیفی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Methods of being influenced by Quran and Hadith in Vesal Shirazi's poetry

نویسندگان [English]

  • Seyed amir Jehadi 1
  • Hamidreza kharazmi 2
  • Alireza Khodavand Dost 3
1 Associate Professor of Persian Language and Literature , Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Associate Professor of Persian Language and Literature , Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Graduate Student of Persian Language and Literature, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Mirza Mohammad Shafi Shirazi alias Vesal in the thirteenth century AH, a Muslim poet and a devout Shiite, is one of the lovers of the Ahl al-Bayt and one of the poets who in composing his poems on the verses of the Qur'an, narrations, hadiths and religious events and masterfully He has used his religious knowledge in his poetry with a fluent and eloquent nature. In this research, an attempt has been made to show the types of influences from the Quran and Hadith in the Divan of Vesal Shirazi. One of the important aspects of this research is that the methods of reflecting the hadiths and verses of the Qur'an in Wisal Divan have been highlighted and classified among a multitude of praiseworthy and descriptive poems. It also includes showing the reflection of religious beliefs in the court and the application of Quranic verses and hadiths and analyzes their frequency. The frequency of being influenced by the Qur'an and Hadith in Vesal's Divan in terms of poetic format is firstly assigned to his poems and then to his Masnavi, and in Vesal's sonnets, despite the high number, less influence is observed in this format; Also, Vesal has been influenced by the Qur'an and hadiths, who has taken advantage of this whenever he has a suitable opportunity and has done so in various ways; These include a special insistence on borrowing the words of the verses of the Qur'an, comparing them with verses and hadiths, and turning the audience's mind to the verses. The method considered in this research is a library method based on analysis and description of quantitative and qualitative content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vesal Shirazi
  • Quran
  • Hadith
  • Manifestation of Quran and Hadith
  • Religious allusions
قرآن کریم
احمدی، مهدی و موسوی علیرضا. (1394). «بررسی جایگاه اهل بیت (ع) در شعر وصال شیرازی». مجلۀ علمی-پژوهشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا، س6، ش2 (پیاپی 13). پاییز.
آقا جمال خوانسارى، محمّد بن حسین‏. (1366). شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم‏. تهران: دانشگاه تهران.
حلبی، علی اصغر. (1398). تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی. تهران: اساطیر.
راستگو، سید محمّد. (1393). تجلّی قرآن و حدیث در شعر فارسی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
راشد محصّل، محمّدرضا. (1389). پرتوهایی از قرآن و حدیث در ادب فارسی. مشهد: آستان قدس رضوی.
شمس العلماء گرکانی. (1377). ابدع البدایع. به اهتمام حسین جعفری و با مقدمۀ دکتر جلیل تجلیل. تبریز: احرار.
قیس رازی، شمس‌الدّین محمّد. (1388). المعجم فی معاییر اشعار العجم. تهران: علم.
مجلسی، محمّد باقر. (1343). بحار الأنوار (ط_ بیروت). بیروت: دار إحیا التراث العربی.
محمّد ابن علی، ابن بابویه (شیخ صدوق). (366 هـ.ق). عیون اخبار الرضا. ترجمۀ محمّد تقی آقا نجفی اصفهانی. (1297 هـ.ق). تهران: انتشارات علمیۀ اسلامیه.
معصوم شیرازی، محمّد. (1345). طرایق الحقایق. تهران: کتابخانه سنائی.
نصر بن مزاحم. (1382). وقعة الصفّین. تحقیق و شرح عبدالسلام محمّد هارون. قاهره: المؤسسة العربیة الحدیثة.
وصال شیرازی، محمّد شفیع. (1378). دیوان کامل وصال شیرازی (2 جلدی). شیراز: نوید شیراز.
همایی، جلال‌الدّین. (1374). فنون بلاغت و صناعات ادبی. تهران: نشر هما.