فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل، ایران

چکیده

ایرانیان، از گذشته های کهن، باورهایی را به عنوان اعتقادات خود در جامعه و خانواده در ذهن داشته اند.این باورها، قطعاً سرچشمه هایی نیز داشته و علّتی برای تشکیل مطالبی در باب آن ها و شاخ و برگ دادن یا ندادن بدین مطالب، وجود داشته است. مثلاً می توان به موجودی موهوم همچون «سیمرغ» یا «اژدها» اشاره کرد که از روزگار پیش از هخامنشیان در ایران و حتّی سایر ملل رواج داشته و هم اکنون نیز متداول است. همانگونه که همگان نیز به خوبی بدین مسأله واقفند، غیر ممکن است که بتوان اثری از آثار ادبا را یافت که کاملاً خالی از این مطالب باشد و به هیچ وجه، سخنی که حاوی وجود اعتقاد یا باوری درباره ی موجودی موهوم یا باوری وهمی درباره ی موجودی واقعی، بر صفحه ی کاغذ جاری نساخته باشد. یقیناً هرچه به گذشته های دورتر برویم، به دلیل کمبود وسایل پیشرفته- که امروزه بشر از آن برخوردار است- بیشتر و بیشتر، شاهد اشاعه ی باورهای عامیانه و گاه مطلقاً خرافی در باب برخی امور یا موجودات خواهیم بود. یکی از متونی که در آآآآن می توان بدین باورها دست پیدا کرد، نفثه المصدور است. این اثر با تمام تصنّع و ثقالتی که در عبارات خود دارد، فاکتورها و عناصر و مواردی را درخود گنجانده است که یک یه یک، حاکی از وجود چنین باورهایی در باب موجودات موهوم و یا باورهایی اسطوره ای و عامیانه در باب موجوداتی حقیقی و واقعی است. لذا بر آن شدیم تا در این جستار به استخراج این فاکتورها از متن کتاب مذکور و بررسی و تحلیل و گاه تبیین ریشه ی آن ها بپردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review and analyze Iranaian folk beliefs and mythology in Nafsatolmasdur

نویسندگان [English]

  • Khodabakhsh Asadolahi 1
  • Alireza Kazemiha 2

1 Professor, Department of Persian Language and Literature, Mohaghegh Ardabili University.Ardebil, Iran.

2 .PhD student in Persian Literature, Mohaghegh Ardabili university.Ardebil,Iran

چکیده [English]

Iranians, have had some beliefs as their own faith in society and family in their mind from ancient times. Certainly, these beliefs have some sources, and there has been a reason to write about them ,in addition, flesh out  or not these items has existed. For example, one can be refer to an imaginary creature such as “Roc” and “Dragon”, that has been prevalent since the pre_Achaemenian period in Iran and even in other  nations, also now is widespread too. Same everyone  knows well about this issue, it is impossible to find any piece of literacy works that are completely empty of this subject, and anywise, statement that contains the belief in a fictitious creatures or imaginary belief in a real existence is not on a sheet of paper. Absolutely, as we go farther away, due to the lack of modern equipment _which human enjoy today_ more and more, we will see the dissemination of folk beliefs and sometimes , utterly, superstitious about few works and existence. One of the texts in which these beliefs can be found , is the Nafsatolmasdur. This work, with all the simulation and heavy items, contains the factors and elements which, one to one signification such beliefs about fictitious beings or the mythological faith and common of the true and real creatures. Therefore, we decided to extract these factors from the text of this book and analyze, also sometimes explain their roots in this essay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nafsatolmasdur
  • Mythologies
  • Folk beliefs
  • iran
  • cultural research
قرآن کریم.( 1376).ترجمه ی مهدی الهی قمشه ای. چاپ چهارم. تهران. مهشاد.
ابراهیمی،معصومه(1392).دیوشناسی ایرانی.تهران.فرهامه.
الیاس، الیاس انطون(1366) فرهنگ نوین( قاموس العصری). ترجمه ی  سیّد مصطفی طباطبایی. چاپ هفتم. تهران. کتابفروشی اسلامیه.
امامی، صابر (1380).اساطیر در متون تفسیری فارسی. تهران.گنجینه ی فرهنگ.
اولانسی،دیوید(1385) پژوهشی نو در میتراپرستی. ترجمه ی مریم امینی. چاپ دوم. تهران. چشمه.
بهار، مهرداد(1362)پژوهشی در اساطیر ایران.پاره ی نخست.تهران. توس.
بهار، مهرداد (1376)از اسطوره تا تاریخ.تهران.چشمه.
تبریزی، محمدبن حسین بن خلف(1344) برهان قاطع. تصحیح محمّد عباسی. تهران. علمی.
الجرّ، خلیل(1973)لاروس(معجم العربی الحدیث).باریس.مکتبه لاروس.
حریری، قاسم بن علی(1364) مقامات الحریری.به کوشش علی رواقی. تهران. مؤسسه ی فرهنگی شهید رواقی.
حقایق، بابک.ریاحی پور، بابک(1387)دایره المعارف بزرگ زرّین.ج1. چاپ پنجم.تهران.زرّین.
دادگی، فرنبغ(1369) بندهش. گزارش مهرداد بهار. تهران. توس.
داعی الاسلام، سید محمّدعلی(1362) فرهنگ نظام.ج3.چاپ دوم. تهران.دانش.
دوستخواه، جلیل(1375)اوستا.ج1.چاپ سوم.تهران.مروارید.
دهخدا، علی اکبر( 1373) لغت نامه، جج 8 و 10. چاپ اول از سری جدید. تهران. دانشگاه تهران.
رامپوری، غیاث الدّین محمّدبن جلال الدّین بن شرف الدّین(1363) فرهنگ غیاث اللّغات. به کوشش منصور ثروت. تهران. امیرکبیر.
رضی، هاشم(1384) جشن های آب. چاپ سوم. تهران. بهجت.
زیدری نسوی، شهاب الدّین محمّد خرندزی(1370) نفثه المصدور. تصحیح دکتر امیرحسن یزدگردی. چاپ دوم. تهران. ویراستار.
سروشیان، جمشید سروش(1370) فرهنگ بهدینان. به کوشش دکتر منوچهر ستوده. تهران. دانشگاه تهران.
سعدی،مصلح بن عبدالله(1368)گلستان.تصحیح و شرح غلامحسین یوسفی.چاپ چهارم.تهران.خوارزمی.
شالیان، ژرار(1377)گنجینه ی حماسه های جهان.ترجمه و توضیح علی اصغر سعیدی.تهران.چشمه.
صفی پور، عبدالرحیم بن عبدالکریم(1297ه.ق) منتهی الأرب فی لغه العرب.مجلد1و2(جج2و3).تهران. سنایی.
طباطبایی اردکانی، سید محمود(1390)گزیده ی متون تفسیری فارسی.چاپ شانزدهم. تهران. اساطیر.
عطایی، امید(1372) نبرد خدایان.تهران.عطایی.
عفیفی، رحیم(1372) فرهنگنامۀ شعری.ج3.تهران. سروش.
فردوسی، ابوالقاسم(1387)شاهنامه(بر اساس نسخه ی مسکو).تهران.کتاب پارسه.
قلی زاده، خسرو(1388) فرهنگ اساطیر ایرانی( بر پایه ی متون پهلوی). چاپ دوم. تهران. کتاب پارسه.
قمی،حاج شیخ عبّاس(1364)منتهی الآمال(دوجلد در یک مجلّد).چاپ دوم.تهران.علمی.
قوجق، یوسف و همکاران(1385) نود افسانه. چاپ دوم. تهران. قدیانی.
کرباسیان،ملیحه(1384)فرهنگ الفبایی- موضوعی اساطیر ایران باستان.تهران. اختران.
کرتیس، وستا سرخوش(1373) اسطوره های ایرانی. ترجمه ی عبّاس مخبر. تهران. مرکز.
کریستی،آنتونی(1373) اساطیر چین.ترجمه ی باجلان فرّخی. تهران. اساطیر.
کویاجی، ج.ک(1362)آیین ها و افسانه های ایران و چین باستان. ترجمه ی جلیل دوستخواه.چاپ دوم.تهران. شرکت سهامی کتاب های جیبی.
گاتیلب، جرالد(1369)سفرهای شگفت آور اولیس. ترجمه ی م.آزاد.تهران.سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
گریمال، پی یر(1391) فرهنگ اساطیر یونان و رُم. ترجمه ی احمد بهمنش.ج1. چاپ پنجم.تهران. امیرکبیر.
محجوب، محمدجعفر(1386) ادبیات عامه ی ایران.به کوشش دکتر حسن ذوالفقاری(دو جلد در یک مجلد). چاپ سوم. ترهان. چشمه.
مصاحب، غلامحسین(1345)دایره المعارف فارسی. ج1. تهران. فرانکلین.
معین، محمّد(1362) فرهنگ فارسی.ج5. چاپ پنجم. تهران. امیرکبیر.
مناسک،ج. م،سویمی(1354)اساطیر ملل آسیایی.ج 1(اساطیر پارسی و چینی). ترجمه ی محمود مصوّر رحمانی و خسرو پور حسینی.تهران. مازیار.
منشی، ابوالمعالی نصرالله(1387) کلیله و دمنه. تصحیح مجتبی مینوی. چاپ دوم. تهران. بهزاد.
نظامی، الیاس بن یوسف(1377) هفت پیکر. تصحیح و شرح بهروز ثروتیان.تهران. توس.
نفیسی، علی اکبر(ناظم الأطباء)(1324) فرنودسار(فرهنگ نفیسی).ج4. تهران. شرکت سهامی چاپ رنگین.
نوا، ورا اسمیر(1383)قهرمانان یونان باستان.ترجمه ی روحی ارباب.چاپ چهارم.تهران. علمی فرهنگی.
وراوینی،سعدالدّین(1389)مرزبان نامه. شرح دکتر خلیل خطیب رهبر. چاپ پانزدهم.تهران. صفیعلیشاه.
هینلز، جان راسل(1385) شناخت اساطیر ایران.ترجمه باجلان فرّخی. چاپ دوم. تهران. اساطیر.
هینلز، جان راسل(1373) شناخت اساطیر ایران. ترجمه ی ژاله آموزگار و احمد تفضّلی. چاپ سوم. تهران. آویشن و چشمه.
یاحقّی، محمّدجعفر(1375) فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی. چاپ دوم. تهران. سروش.
 
 
منابع خارجی:
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA.1963.VOLUME 9. PRINTED IN U.S.A.
THE NEW ENCCYCLOPEDIA BRITANNICA.1976.VOLUME 3.PRINTED IN U.S.A.
THE WORLD BOOK ENCYCLOPEDIA.1970.VOLUME 5. PRINTED IN U.S.A.
ENCCYCLOPEDIA INTERNATIONAL.1966. VOLUME 6. PRINTED IN U.S.A.
GRAND LAROUSSE ENCYCLOPEDIQUE. 1961.VOLUME 4.PARIS . LIBRAIRIE LAROUSSE.
MODERN REFERENCE LIBRARY.1971.VOLUME 11. PRINTED IN U.S.A.