فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور، آذربایجان شرقی ، تبریز، ایران

چکیده

عملیات روانی تدبیری است عاری از خشونت که زمینۀ نفوذ و غلبه بر دشمن را فراهم می‌سازد. امروزه دانش سیاست و امنیت این تدبیر را در عقلانیت راهبردی حاکمیت‌ها قرار داده است. در حکومت‌های کهن نیز این تدبیر به‌صورت تعلیمی، ورزشی و تفریحی مورد تمرین قرار می‌گرفت و با بررسی عملکردهای سیاسی و نظامی گذشتگان همواره می‌توان برای این تدبیر پیچیده و سیاسی بشریت نمونه‌های فراوانی چه در بخش راهبردی و چه در بخش تاکتیکی ذکر کرد.در این مقاله از باب نمونه بخش تاکتیکی عملیات روانی داستان «رستم و سهراب» مورد بررسی قرار گرفته و پس از ذکر مصداق برای هفتادوهشت مورد از انواع نوزده‌گانۀ عملیات روانی تاکتیکی به این نتیجه می‌رسد که انگاره سازی و پلیس خوب و بد هرکدام با ضریب 82/12% بالاترین و دسته واگن با ضریب 29/1% در پایین‌ترین سطح از فروانی نمودار قرار گرفته است. قابل ذکر است که سطوح و انواع عملیات روانی همواره از گفتمان و عقلانیت زمان پیروی کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic Frequency" in Shahnameh Psychological Operations (A case study of the story of Rostam and Sohrab based on the frequency chart)

نویسنده [English]

  • Abolfazl Ghanizadeh

Assistant Professor of Language and Literature, Payame Noor University, West Azerbaijan , Tabriz , Iran

چکیده [English]

The psychological warfare is a non-violent tactic, which provides a platform for infiltration and overcoming the enemy. Today, the knowledge of politics and security has given this policy the strategic rationality of sovereignty. In ancient societies, this strategy was taught as a form of educational, sports and recreation. By examining the political and military functions of the past, it is always possible to list many examples of this complex and political plan of mankind, both in the strategic and tactical sectors.
In this article, the sample of the tactical part of the psychological operation of the story "Rostam and Sohrab" is examined. After mentioning the case for seventy eight of the nineteen types of tactical psychological operations, it is concluded that good and bad imagination and police Which with the highest coefficient of 12.82% and the wagon category with the coefficient of 1.29% at the lowest level of the flow of the diagram. It is noteworthy that levels and types of psychological operations have always followed the discourse and the rationality of time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahnameh
  • Rostam and Sohrab
  • Psychological and Strategic Operations
اسماعیلی، علی‌محمد (1389) جنگ نرم در همین نزدیکی، تهران: نشر ساقی.
امامزاده فرد، پرویز (1383) «عملیات روانی امریکا در جنگ سوم خلیج‌فارس در سال 2003»، فصلنامه‌ی عملیات روانی، سال اول، شمارۀ 3، تهران، صص 73-102
 جنیدی، رضا (1389) تکنیک‌های عملیات روانی و شیوه‌های مقابله ، مشهد، نشر آستان قدس رضوی.
حسینی، حسین (1382) اصول و مبانی عملیات روانی، تهران: گستر
خدامرادی، فریده (1386) «تحلیل عملیات روانی شبکه‌های ماهواره‌ای در حوادث سال 1385 آذربایجان»، فصلنامۀ عملیات روانی، سال پنجم، شماره‌ی 18، تهران، صص 36-66
 دارابی، علی (1388) رفتار انتخاباتی در ایران، تهران: نشر سروش
 زورق، محمدحسن (1372) مبانی تبلیغ، تهران: نشر سروش.
سبیلان اردستانی، حسن (1383) «عملیات سازی عملیات روانی»، فصلنامه عملیات روانی، سال 2، شماره 5
سلطانی فر، محمد، هاشمی، شهناز (1382) «پوشش خبری»، تهران:نشر سیمای شرق.
شیرازی، محمد (1376) جنگ روانی و تبلیغات، مفاهیم و کارکردها، تهران: دانشگاه امام حسین
عاصمی، محمد رسول (1388) مجموعه مقالاتی بر جنگ نرم، تهران: نشر قلم علم.
فردوسی، ابوالقاسم (1376) شاهنامه، بر اساس چاپ مسکو، ج 6، تهران: نشر قطره
کاپفرر، ژان نوئل (1380) شایعه، تهران: انتشارات شیراز.
گال، م و والتر، ب و جویس، گ (1382) روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی (جلد اول)؛ ترجمه احمدرضا نصر و همکاران، چاپ اول، تهران: سمت
 لطفی، حمید (1381) روانشناسی اجتماعی، روانشناسی همرنگی با جماعت، تهران:نشر مؤلّف.
 محمدی نجم، حسین (1384) «متقاعدسازی و افکار عمومی در رسانه‌های غربی»، فصلنامه‌ی عملیات روانی، سال سوم، شمارۀ 9، ص 5
مرادی حجّت اله، عملیات روانی (1386)«چشم‌انداز مفهومی»، ماهنامه‌ی نگاه، سال اول، شمارۀ 1، ص 4.
 مهرداد، هرمز (1380) «مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط‌جمعی»، تهران، نشر فاران.
 هاروارد دیوید (1388) زندگی ما درگرو رسانه‌ها، ترجمه‌ی هلن صدیق بنای، سایت مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای همشهری، تهران.
الیاسی، محمدحسین(1384) روانشناسی نفوذ اجتماعی، مجموعه‌ی مقالات دومین همایش عملیات روانی، معاونت فرهنگی سپاه، تهران.