اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر سید احمد حسینی کازرونی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه ازاد اسلامی بوشهر

sahkazerooni.ir/
sakazeronigmail.com
0000000000

مدیر مسئول

دکتر آرش امرایی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

faculty.kmsu.ac.ir/amraei/fa
amiri879gmail.com
09169568363
0000-0003-4336-443X

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود رضایی دشت ارژنه

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شیراز

mrezaeishirazu.ac.ir

دکتر قاسم صحرایی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه لرستان

sahrai.glu.ac.ir

دکتر رسول بلاوی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه خلیج فارس

r.ballawygmail.com

دکتر خدابخش اسداللهی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=320
kh.asadollahigmail.com
0000-0002-6656-578X

دکتر محمد رضا موحدی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه قم

movahedi1345yahoo.com

دکتر پروین گلی زاده

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

dr_golizadehyahoo.com

دکتر علی نوری خاتونبانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه لرستان

noori.alu.ac.ir

دکتر اسمعیل نرماشیری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه ولایت

toordanyahoo.com

دکتر محمدرضا معصومی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

mohammadreza.masoumiiau.ac.ir
0000-0002-4196-504X

دکتر علی بازوند

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه فرهنگیان

bazvandayahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سیف الدین میرزا زاده

زبان و ادبیات فارسی استاد آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان (پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی)

sayf_yagnobmail.ru

دکتر شفتالو گلمدف

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه تورنتو

iranianstudies.utoronto.ca/people/shaftolu-gulamadov/
shaf.gulamadovutoronto.ca

دکتر محمد نورعالم

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه چیتاگنگ بنگلادش

cu.ac.bd/public_profile/index.php?ein=5201
nooram76gmail.com

مدیر داخلی

فتح الله آسترکی

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

parsijournalgmail.com

ویراستار ادبی

دکتر حامد صافی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

faculty.kmsu.ac.ir/safi/fa
safikmsu.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر محمدامین کوهبر

دانشیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

aminkuhborkmsu.ac.ir