کلیدواژه‌ها = ایرج میرزا
مطالعه و بررسی شگردهای طنزپردازی در اشعار ایرج میرزا

دوره 6، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 4-23

10.22034/caat.2024.191882

حسین قاسمی زاده؛ خدابخش اسداللهی