فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون
جایگاه ادبی هاتفی در آیینۀ پژوهش‎های معاصر
جایگاه ادبی هاتفی در آیینۀ پژوهش‎های معاصر

سیدعلی کرامتی مقدم؛ سیده آمنه حسینی جهانگیر

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 125-143

چکیده
  هاتفی خرجردی از شاعرانِ بزرگ اواخر دورۀ تیموری است. اگر چه در آغاز کار مقلّد شاعران بزرگی چون فردوسی و نظامی بود و به تبعیت از آنان آثاری را خلق کرد ولی در بسیاری موارد توانست از حدّ تقلید فراتر رود و ابتکاراتی ...  بیشتر