تیر گز و آب رز در داستان رستم و اسفندیار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه فرهنگیان بحرالعلوم شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

در داستان نبرد رستم و اسفندیار، دو ترکیب «تیر گز» و «آب رز»، پرسش‌ها و پاسخ‌های بسیاری را پدید آورده است. محققان تقریباً از چند منظر به این داستان و عناصر آن نگریسته‌ و تحلیل‌هایی ارائه نموده‌اند. در این مقاله کوشیده شده تا با نقد آن نظرات، اولاً تأکید شود که تأویل ساختارگرایی از عناصر این داستان بر مبنای تقابل دینی یا سنت و تجدد، تفسیری پذیرفتنی است؛ ثانیاً برای این داستان و عناصر آن می‌توان تحلیل نمادین هم ارائه داد و در آن صورت، این دو ترکیب، معانی نمادین گوناگونی را برمی‌تابند؛ ثالثاً تأویل واقع‌گرایی از این عناصر نیز با توجه به مستندات دو کتاب «عجایب‌المخلوقات» و «زراتشت‌نامه» امکان‌پذیر است که در آن صورت، «تیر گز» و «آب رز» هر دو در معنای واقعی هستند و به دلیل قدمت و تقدس در تیر کشندة اسفندیار به کار رفته‌اند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Gaz arrow and wine in the story of the battle of Rostam and Isfandiar

نویسنده [English]

  • Asgar Shahbazi
Assistant Professor at Farhangian University of Bahrul Uloom Shahrekord, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

تیر گز و آب رز در داستان رستم و اسفندیاراصغر شهبازی63
Gaz arrow and wine in the story of the battle of Rostam and Isfandiar

Abstract

In the story of the battle of Rostam and Isfandiar, to combinations of Gaz arrow and
wine have raised questions and answers from many researchers. They have been
focusing on this story and its elements from a number of viewpoints and presented
various analyses. Reviewing these viewpoints, this paper tried to, firstly emphasis that
structuralism interpretation of the elements of this story on the base of religious
confrontation or tradition and modernity is an acceptable interpretation. Secondly, for
this story and its elements a symbolic analysis can be represented and then these
combinations can imply different symbolic meanings. Thirdly, the real interpretation
of these elements is possible considering the documents of two books
Ajayebolmakhlooghat [The wonders of creatures] and Zaratooshtnameh [book of
Zaratoosht]. In that case, Gaz arrow and wine both are used in their real names
having oldness and holiness used in the arrow which killed Isfandiar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ferdousi
  • Shahnameh
  • Rostam and Isfandiar story
  • Gaz arrow
  • wine