دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1397 
بررسی عناصر داستان «زمین سوخته» اثر احمد محمود

صفحه 84-101

زیبا قلاوندی؛ سید حمزه عابدی؛ علی عزیزی


مولفه‌های ادب غنایی در تاریخ بیهقی

صفحه 118-136

دکتر محمدامیر مشهدی؛ رمضان مجوزی؛ لیلا عبادی نژاد