فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران

چکیده

یکی از عناصر اصلی هر روایتی عنصر زمان است به‌گونه‌ای که فهم روایت را در گرو زمانمندی آن می‌دانند. ژرار ژنت بزرگترین نظریه‌پرداز زمان روایی است که آن را ذیل سه تعین نظم، بسامد و تداوم بررسی می‌کند. بسامد که به بررسی تکرار عناصر روایی می‌پردازد به سه نوع منفرد، مکرر و بازگو تقسیم می‌شود. ما در این پژوهش که به روش کتابخانه‌ای و تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است انواع بسامد و کارکرد آن را در آثار داستانی علوی و ساعدی بررسی کرده ایم. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هر دو نویسنده از انواع مختلف بسامد در داستان‌های خود بهره گرفته‌اند. بسامد غالب بر داستان‌های آن‌ها بسامد مفرد است. انواع دیگر بسامد هم در این آثار قابل مشاهده است از جمله کارکردهای بسامد مکرر در این داستان‌ها تاکید، بیان کنایی ، فضاسازی و جلب توجه و ترحم و از جمله کارکردهای بسامد موجز در آن‌ها شخصیت‌پردازی و بیان علت امور است. به طور کلی باید گفت کارکرد انواع بسامد در آثار داستانی علوی متنوع‌تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Frequency types and their function in the creation of the story

نویسنده [English]

  • Neda Nabizadeh ardebili

Assistant professor of Persian Language and Literature Ardebil Iran

چکیده [English]

One of the main elements of every narrative is the element of time, so that narration
is based on its timing. Gerard Jenet is the greatest narrative time theorist, who looks
at three determinations of order, frequency, and continuity. Frequency, which
examines the repetition of narrative elements, is divided into three single, repeated
and recurrent types. In this research, which has been carried out through a library
and analytical and descriptive method, we have examined the frequency and
function of it in the works of Alawi and Sa'edi. The results of the research show that
both authors use different types of frequency in their stories. The dominant
frequency on their stories is singular frequency. Other types of frequency are also
visible in these works, including frequent frequent functions in these stories,
emphasis, expression, space and attention and pity, including the functions of
concise frequency in them, the personification and expression of the definition of
affairs. In general, it should be said that the operation of frequency types is more
diverse in Alawi's works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • narrative
  • time
  • frequency
  • alavi
  • saed