دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، آبان 1398، صفحه 1-154 
ردیف وکارکردهای آن در غزل های سلطان وَلَد

صفحه 64-80

دکتر محمدامیر مشهدی؛ حسنیه نخعی؛ لیلا عبادی نژاد