نقش اقناعی استعارۀ مفهومی در گفتمان اجتماعی- سیاسی صمد بهرنگی (مطالعه موردی قصۀ "پسرک لبوفروش")

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

استعاره؛ نگاشت قلمروهای متناظر (مبدأ و مقصد) در نظام مفهومی است. استعاره گر با استفاده از اعتبار اولیه، ثانویه و نهایی همچنین قدرت اقناعی، از طریق ارتقای اطمینان دانشی در نظام شناختی استعاره گیر، با استفاده از دامنۀ منبع و به‌کارگیری کانال ارتباطی مؤثر همچنین رعایت شاخص‌های بافتی و استعانت از راهبردهای کمکی بلاغت به توسعه و افزایش ضریب معنایی (مفهوم‌سازی و گفتمان) متن کمک می‌کند. در پژوهش حاضر نقش اقناعی صمد بهرنگی به‌عنوان استعاره گر در ایجاد گفتمان اجتماعی- سیاسی در قصۀ "پسرک لبوفروش" مورد بررسی قرار می‌گیرد در این راستا پس از طرح مقدمه و اشاره اجمالی به مفاهیم پژوهش و تبیین نقش اقناعی استعاره در تولید گفتمان اجتماعی- سیاسی قصه، نتیجه‌گیری می‌شود که دامنۀ منبع (حسی) استعاره‌های صمد بهرنگی در قصه "پسرک لبوفروش" گزارۀ ظلم و دامنه مقصد آن نابرابری اجتماعی و فاصله فاحش طبقاتی است که از نظام سیاسی سوسیال‌دموکرات نشات گرفته است. نویسنده با تولید این نگاشت‌ها در افکار عمومی به مطالبۀ توسعه عدالت اجتماعی از طریق تغییر نظام حاکم جامعه کمک می‌کند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of conceptual metaphor in producing critical discourse by Samad Behrangi (A case study of "The Little Boy's Tale" based on Falkloff's theory and the persuasive model of Holland and Fellow authors, and Wood and Ilgie)

نویسنده [English]

  • Abolfazl Ghanizadeh
Assistant professor of payam noor university.iran.Tabriz, Iran
چکیده [English]

English The metaphor is the mapping of the respective territories (origin and
destination) in the conceptual system and the semantic development.

Howland et al. (1953) as well as Wood and Ilgie (1981) in the field of meaning
development and discourse production: The metaphor uses primary, secondary and
final validity as well as the power of persuasion, by enhancing knowledge confidence
in the metaphorical cognitive system, by The use of source domain and the use of
effective communication channels also help in the development and enhancement of
the semantic coefficient (conceptualization and production of discourse) of the text,
as well as the adherence to contextual indices and the ability to use rhetorical auxiliary
strategies.

The present study investigates the conceptual metaphor of Samad Bahrangi's "The
Little Boy's Tale" and its role in the production of critical discourse (Norman
Falkloff's theory). Critically the story concludes that the source (intuitive) territory of
Samad Behrangi's metaphors in The Little Boy's Tale is that of cruelty and its intended
destination is the social inequality and the overwhelming class distance that came
from the social-democratic political system. By producing these mappings in public
opinion, the author contributes to the development of social justice by changing the
ruling system of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • English "Story"
  • "Samad Behrangi"
  • "Persuasive Metaphor"
  • " Critical Discourse "
  • "Little Boy