دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، دی 1399، صفحه 1-150 
بررسی مجاز مفهومی در زبان کُردی با توجه به اشعار شیرکو بی‌کس: رویکردی شناختی

صفحه 133-151

صمد علی آقایی؛ وحید غلامی؛ صادق محمدی بلبلان آباد؛ عادل دست گشاده