فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

مولانا در طلیعه مثنوی با نوای دلکش و ناله­های خالصانه نی، عطش عرفانی جدایی روح معنوی را از اصل خود با زبان سوزناک نی شرحه شرحه بیان می­کند. این ­نامه عصاره­ای از شش دفتر مثنوی معنوی و نیز براعت استهلالی بر تمامی اشعار این گنجینة ادبی و عرفانی است که از همان آغاز تصویری از فراق و هجران ترسیم می­کند. نکته­ای که قابل تأمل است مفهوم واژ­ه­های «حکایت» و «شکایت» در بیت آغازین مثنوی است که شارحان متعددی اقدام به شرح آن نموده­ و هر کدام تفسیری خاص از آن داشته­اند. این مقاله بر آن است با روش توصیفی- تحلیلی برخی از معانی مطرح شده توسط تعدادی از شارحان را مورد ارزیابی و نقد قرار داده و در اثبات معانی و مفهوم ادعایی، موضوع را در دو محور بافت عمودی نی­نامه و بافت تناسبی و تناقضی واژه با منازل، وادی­ها و مقامات عرفانی، مورد بحث و تحلیل قرار دهد. نتایج پژوهش حاکی از این است که مباحث عرفانی در هر اثر ادبی، از جمله مثنوی معنوی، آن­چنان گسترده و پرمحتواست که هرکسی به قدر و توان دانش خود می­تواند آن را درک کند. مفهوم «شکایت» در نی نامه شکایت اعتراض آمیز نیست که برخی از شارحان آن را بیان کرده­اند، بلکه «نفیر» جدایی، «شرح درد اشتیاق» و «ناله» و مناجات عاشقانه­ای است که مولوی در محور عمودی شعر آن را رمزگشایی کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Mystical secrets and expressive secrets in Rumi's Masnavi

نویسندگان [English]

  • Fazil abbaszadeh 1
  • Mwhrdad Aqaei 2

1 Assistant Professor of Islamic Azad University, Pars Abad Moghan Branch.parsabad, Iran

2 Assistant Professor of Arabic Language Department, Mohaghegh Ardabili University.ardebil,Iran

چکیده [English]

At the beginning of the Masnavi, Rumi describes the mystical thirst for the separation of the spiritual soul from its origin with the sorrowful language of the reed, with the heartfelt melody and sincere sighs of the reed. This letter is an excerpt from the six books of the spiritual Masnavi and also an explicit proof of all the poems of this literary and mystical treasure, which paints a picture of separation and mourning from the very beginning. The point to be considered is the meaning of the words "anecdote" and "complaint" in the first verse of Masnavi, which has been described by several commentators and each of them has had a specific interpretation of it. This article intends to evaluate and critique some of the meanings proposed by a number of commentators by descriptive-analytical method and in proving the alleged meanings and concepts, the subject is divided into two axes: the vertical context of the letter and the proportional and contradictory context of the word. Discuss and analyze with mystical houses, valleys and authorities. The results of the research indicate that the mystical topics in any literary work, including the spiritual Masnavi, are so extensive and rich in content that everyone can understand it to the best of their knowledge. The concept of "complaint" in the letter is not a protest complaint expressed by some commentators, but "disgust" of separation, "description of the pain of longing" and "lamentation" and romantic prayers that Rumi in the vertical axis of its poetry. Has decrypted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rumi
  • Masnavi
  • Anecdote
  • Complaint
  • Mystical Secrets
  • Ney
قرآن کریم.
ابن عربی، محی الدین( 1385) شرح نقش الفصوص، تألیف عبدالرضا مظاهری، تهران: خورشید باران.
ابن منظور، جمال الدین(1414) لسان العرب، القاهرة: دارالمعارف.
اعتمادی، حسین؛ فوزی، ناهده و آقائی، مهرداد(1398)«بررسی تطبیقی عارفانه­های عاشقانة عبدالوهاب البیاتی و سهراب سپهری». فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره­شناختی س15ـ ش55 ـ تابستان 1398. صص 49- 80.
اقبالی، فرزاد و موسوی سیرجانی، سهیلا( 1392) «شرح صوری در حل مشکلات مثنوی» فصـلنامة ادبیات عرفانـی و اسطوره­شناختی س9 ـ ش31 ـ تابستان 1392. صص 22- 39.
امیر ارجمند، مریم( 1389) «از «نی­نامه» مولوی تا «شوق­نامه» طالبی (بررسی مناسبت­های بینامتنی شوق نامه با مثنوی­های عارفانه پیش از آن) مجلة عرفان اسلامی، دورة 7 ، شماره 26.
انصاریان، حسین(1386)عرفان اسلامی، جلد12، قم: نشرپیام آزادی.
بافقی، وحشی(1374 )دیوان وحشی بافقی، تهران: نگاه.
بلخی، مولانا جلال الدین محمد(1374) مثنوی معنوی، تهران: بهزاد.
بلخی، مولانا جلال الدین محمد( 1386)کلیات شمس، تهران: هرمس.
یثربی، سید یحیی( 1374) آب طربناک ، تهران: فکر روز.
چیتیک، ویلیام( 1385) درآمدی بر تصوف و عرفان اسلامی، ترجمه پروین، جلیل، تهران: پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی
حافظ، شمس­الدین.(1379) دیوان حافظ، تهران: نشر سما.
حجتی­زاده، راضیه؛ میرباقری­فرد، سیدعلی اصغر و طغیانی، اسحاق( 1392) «بررسی عناصر زمینه­گرا(حالی­- مقالی) در گفتمان نی­نامه» فصلنامه جستارهای زبانی، دورة 4، شمارة 2، صص 26 - 54.
حسینی شاهرودی، سیدمرتضی( 1384) آشنایی با عرفان اسلامی، تهران: آفتاب دانش.
دهخدا، علی اکبر( 1349) لغت نامه­ی دهخدا، جلد30، تهران: سامان.
ری­شهری، محمد(1422) میزان الحکمة، قم: دارالحدیث.
زرین کوب، عبدالحسین( 1367) بحر در کوزه، تهران: علمی فرهنگی.
زرین کوب، عبدالحسین( 1383) سرّ نی: جلد اول، تهران: علمی.
زمانی، کریم(1387) شرح جامع مثنوی معنوی، تهران: اطلاعات.
سجادی،سیدجعفر( 1377) فرهنگ اصطلاحات وتعبیرات عرفانی، تهران: کتابخانه ی طهوری.
سعدی، مصلح الدین( 1385) غزل­های سعدی، تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: سخن.
سعدی، مصلح الدین(1387) کلیات سعدی، تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: محمد.
سیدجوادی، احمد صدر، کامران فانی و بهاءالدین خرمشاهی(1383) دایرة المعارف تشیع، تهران: نشرسعید محبی.
عباس­زاده، خداویردی و طاهرلو، هانیه( 1392) «تجلی عشق در اشعار مولانا»، فصلنامه عرفان اسلامی، سال نهم، شماره 36. 
عطار نیشابوری، شیخ فرید الدین(1377) تذکرة الاولیا، تصحیح استعلامی، محمد، تهران: زوار.
متقی، امیر مقدم؛ احمدزاده، پرویز و زبرجد، حلیمه(1395) «بازتاب مضامین «نی‌نامه» مولانا در شعر معاصر عرب» نوشتة فصل­نامة مطالعات ادبیات تطبیقی، دوره 10، شماره 40.
نبی­لو، علیرضا( 1391) «بررسی و تحلیل «نی‌نامه» سرودة مولوی بر مبنای زبان‌شناسی نقش‌گرای سازگانی» مجلة پژوهش­های زبان­شناختی، دوره 2، شماره 1.
وحیدی، علیرضا(1393) «نای حقیقت در نی­زار عشق (بررسی و تحلیل مفهوم «نِیْ» در شعر مولوی و اشعار حماسی عاشورایی معاصر)» پایان نامة کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد خلخال.
همایی، جلال الدین( 1369) مولوی نامه، تهران: هما.
References
 
The Holy Quran.
Ibn Arabi, Mohiuddin. 2006. Description of Naghsh al-Fassous, authored by Abdolreza Mazaheri, Tehran: Sun Rain.
Ibn al-Mutaq, Jamaluddin 1414. Lesan al-Arab, al-Qaheri: Encyclopedia.
Etemadi, Hossein-Fuzi, Nahedeh and Aghaie, Mehrdad. 1398. "A Comparative Study of the Love Mystics of Abdol Wahhab al-Bayati and Sohrab Sepehri" The Mystical Literature Quarterly and Theological Essay Quarterly 55, 55, Summer 1398. Pages 49-80.
Dear Emir, Maryam. 2010. "From Molavi's" Letter to "Talabani" (The Intertextual Occasions of the Letter to the Mysticism of the Earlier Masnavi) Early Islamic Mysticism, Volume 7, Number 26.
Ansarians, Hussein. 2007. Islamic Mysticism, Volume 12, Qom: Freedom Publication.
Wild, wild. 1374. Bafqi Wild Court, Tehran: Negah Publications.
Balkhi, Rumi Jalaluddin Muhammad. 1995. Mathnavi Masnavi, Tehran: Behzad Publications.
ــــــــــــــــــــــــــ. 2007. Kaliyat Shams, Tehran: Hermes Press.
Yathrib, Sayyed Yahya. 1374. Tarnak Water, First Edition, Tehran: Thought of the Day
Cheetah, William. 2006. An Introduction to Sufism and Mysticism, Translated by: Parvin, Jalil, Tehran: Imam Khomeini Research Institute and Islamic Revolution
Hafez, Shams al-Din. 2000. Divan Hafez, Tehran: Sama Publishing.
Hojjatizadeh, Razieh-Mirbagherifard, Seyed Ali Asghar and Toghani, Isaac. 2013. "Investigating Contextual Elements in the Discourse of Letters" Journal of Linguistic Queries, Volume 4, Number 2, pp. 26 - 54.
Hosseini Shahroudi, Seyed Morteza. 2005. Introduction to Islamic Sufism, Tehran: Sunshine Danesh Publication.
Dehkhoda, Ali Akbar. 1349. A Dictionary of Dehkhoda, Volume 30, Tehran: Publishers.
Reichshari, Muhammad. 1422. Al-Hikmah, Qom: Dar al-Hadith.
Zarin Kub, Abdul Hussein. 1367. Bahr in the Jars, Seventh Edition, Tehran: Cultural Science.
ـــــــــــــــــــــــ‌. 1383. Ney Series: Volume I, Tehran: Scientific Publications.
Once, Karim. 2008. A Comprehensive Description of Masnavi of Mawtani, Twenty-seventh Edition, Tehran: Information.
Sajjadi, Seyed Jafar. 1998. Culture of mystical idioms and expressions, Taheri Library Publications.
Saadi, Mosleh al-Din. 2006. Saadi's Ghazals, Correction by Gholamhossein Yousefi, Tehran: Sokhan Publications.
ـــــــــــــــــــ. 2008. Clerical Saadi, Corrected by Mohammad Ali Foroughi, Tehran: Mohammad Publishing.
Seyed Javadi, Ahmad Sadr, Kamran Fani and Bahaeddin Khorramshahi. 1383. Encyclopedia of Shi'ism, Tehran: Nassid Mohebbi.
Abbaszadeh, Khodavardadi and Taherloo, Haniyeh. 2013. "Manifestation of Love in Rumi's Poems", Islamic Mysticism Quarterly, ninth year, No. 36.
Attar Neyshabouri, Sheikh Fariduddin. 1998. Alavulia's note, inquiry correction, Mohammad, Tehran: Zavar.
Motaghi, Amir Moghaddam; Ahmadzadeh, Parviz and Zabrjad, Halima. 2016. "Reflection of Molana's" Ninename "Themes in Contemporary Arab Poetry" by Comparative Literature Studies Quarterly, Volume 10, Number 40.
Nabilo, Alireza. 1391. "Investigating and Analyzing the Molavi Hymn's" Letter "based on Adaptive Role Linguistics" Journal of Linguistic Research, Volume 2, Number 1.