دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، فروردین 1400، صفحه 1-143 
جایگاه ادبی هاتفی در آیینۀ پژوهش‎های معاصر

صفحه 125-143

سیدعلی کرامتی مقدم؛ سیده آمنه حسینی جهانگیر