نقد ترجمه‌ منظوم شواربی از غزل اول و سوم حافظ بر پایه الگوی گیدئون توری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد، ایران

چکیده

بسیاری از آثار برجسته ادبیات فارسی به زبان عربی ترجمه شده است؛ از جمله این آثار می­توان به ترجمه دیوان حافظ اشاره کرد، که توسط مترجم توانمند مصری، امین الشواربی به عربی بازگردانده شده است. این ترجمه، چهارده غزل از غزل­های شیوای خواجه شیرازی را به منظوم ترجمه کرده و باقی را به نثر برگردانده است. با توجه به دشواری ترجمه منظوم و عدم برقراری تعادل لازم میان متن مبدأ و متن مقصد، ضرورت دارد تا چنین ترجمه­هایی با رویکردهای مقصدگرایانه ارزیابی گردد که الگو و تئوری گیدئون توری بر حسب این رویکرد شکل گرفته است. در این تئوری به بررسی ترجمه و تغییرات سازنده و مخرب آن در چندین لایه پرداخته می­شود. بدین­سان پژوهش حاضر، با توجه به دشواری ترجمه منظوم و اهمیت خاص غزلیات حافظ، که از زبان و تعبیر متفاوت برخوردار است، به بررسی ترجمه­ منظوم "امین الشورابی" از غزل اول (ألا یا أیها الساقی...) و سوم (اگر آن ترک شیرازی...) حافظ، در پرتو دیدگاه مقصدگرایانه گیدئون توری می­پردازد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد، ترجمه منظوم کاریست بس دشوار که سبب بروز لغزش­های فروانی می­شود، امین الشواربی در مجموع ستودنی عمل کرده است و لغزش­های ترجمه منظوم وی متناسب با تئوری مقصدگرایی گیدئون توری که جواز استفاده از برخی تفاوت­ها را به مترجم می­دهد، اندک است. اما این ترجمه­ها، در برخی موارد از تغییرات مخربی برخوردار است و موجب از بین رفتن زیبایی­های متن و وارونه کردن معانی و محتوایی ابیات شده است که نمی­توان بسادگی از این خطاها چشم پوشی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critique of the translation of Hafez Shavarbi poem from Hafez's first and third lyric poems based on Gideon Tori's model

نویسنده [English]

  • Fazil abbaszadeh
Assistant Professor of Islamic Azad University, Pars Abad Moghan Branch.parsabad, Iran
چکیده [English]

Many of the outstanding works of Persian literature have been translated into Arabic; Among these works is the translation of Hafez's Divan, translated into Arabic by the powerful Egyptian translator Amin al-Shawarbi. This translation has translated fourteen of Shiva Khajeh Shirazi's lyric poems into poems and translated the rest into prose. Given the difficulty of translating poetry and the lack of balance between the source text and the destination text, it is necessary to evaluate such translations with destination-oriented approaches, according to which Gideon Tori's model and theory are based on this approach. In this theory, translation and its constructive and destructive changes are examined in several layers. Thus, the present study, considering the difficulty of translating the poem and the special importance of Hafez's sonnets, which have a different language and interpretation, examines the translation of the poem "Amin Al-Shorabi" from the first sonnet (Ala or Ayha Al-Saqi ...) and the third. (If it leaves Shirazi ...) Hafez, in the light of Gideon's touristic vision, pays attention. Findings show that the translation of the poet's work is very difficult, which causes a lot of slips, Amin al-Shawarbi has done a commendable job, and the slips of his poetic translation are in line with Gideon's network's destination orientation theory. Gives some differences to the translator, it's small. But these translations, in some cases, have destructive changes, destroying the beauty of the text and reversing the meanings and content of the verses, which cannot be easily overlooked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hafez Shirazi
  • Translation of Poetry
  • Criticism
  • Amin Al-Shawarbi
  • Ghazal
  • Gideon Tori
احمدی، محمد رحیم، (1392) «آنتوان برمن و نظریه گرایش­های ریخت­شکنانه»، دو فصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی، سال ششم، شمارۀ 10، (پیاپی 68).
بهنام، مینا (1389) «استعارۀ مفهومی نور در دیوان شمس»، فصلنامۀ علمی- پژوهشی نقد ادبی، سال 3، شمارة 10، 114-91
توری، گیدئون، ترجمه مهدی ابراهیمی (2011) ماهیت و نقش هنجارها در ترجمه : در پایگاه www.motarjemonline.com
جلالیان، عبدالحسین (1379) شرح دیوان حافظ، تهران: یزدان، چ1
حافظ شیرازی (1393) دیوان حافظ: نسخه علامه قزوینی و دکتر قاسم غنی، تهران: نشر شقایق
حافظ شیرازی (1380ش) دیوان اشعار. محقق: ناهید فرشادمهر، تهران: گنجینه.
حافظ شیرازی (1990م) دیوان أشعار. مترجم أمین الشواربی، تهران: مهرأندیش.
خزاعی، علیرضا (1394) تأثیر هنجارها بر روند ترجمه (موردپژوهی: ترجمه های معاصر قرآن مجید)، مطالعات زبان و ترجمه سال چهل و هشتم پاییز 1394 شماره 3
عبّود، عبده (1999م) الأدب المقارن، مشکلات و آفاق، اتحاد الکتاب العرب: سوریة.
گنتزلر، ادوین (1393) نظریه های ترجمه در عصر حاضر، تهران: هرمس
ب) منابع لاتین
Toury, Gdeon, (1987), Translation Across Cultures.New Delhi: Bahri Publications
Toury, Gideon (1980), in search of atheory of translation, tel aviv: the porter instityte for poetics and semiotics