بررسی عوامل غرابت صنعت تشبیه در دیوان عبدالواسع جَبَلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شیراز، شیراز،ایران.

2 دانشیار دانشگاه شیراز.شیراز، ایران

چکیده

عبدالواسع جبلی از شاعران قرن ششم هجری است که اکثریت محققان او را در تغییر سبک شعر فارسی از خراسانی به عراقی سهیم دانسته­اند. این مقاله بر آن است تا عوامل غرابت صنعت تشبیه را در دیوان او با روش تحقیق کیفی، از نوع تحلیلی- توصیفی و شیوه­ی متن­پژوهی بررسی کند. در موارد لزوم از روش­های مقایسه­ای و آمارگیری نیز استفاده شده است. واکاوی اشعار عبدالواسع جبلی نشان می­دهد فراخوانی مشبهٌ­به­هایِ زنجیره­ایِ هم­خانواده که مناسباتی با هم دارند، همزمانی ذکر یک مشبهٌ­بهِ یکسان برای دو مشبه و با دو وجه­شبه متفاوت در یک بیت، تشبیهات عکس و تعویض جای مشبه و مشبهٌ­به، تشبیهات حروفی و تنوّع و گوناگونی مشبه و مشبهٌ­به، از جمله دلایل غرابت تشبیه در اشعار او هستند؛ تا جایی که بتوان گفت شاعر از تشبیه بیش از آن که یک آرایه­ی ادبی و در جهت زیبایی­آفرینی باشد، به عنوان یک صنعت و به منظور فضل­فروشی و اظهار تفاخر بهره گرفته و محتوای مسلّطِ مدح در دیوان او در زیر لایه­ای از تشبیهات غریب، متکلّف، متصنّع و مفاخره­آمیز نهان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors of the Prevalence of the Simile in the Divan of the Abdolvaasse Jabali

نویسندگان [English]

  • Leila Amiri 1
  • Zahra Riahi Amin 2
1 Assistant Professor Shiraz University. Shiraz, Iran
2 Associate Professor, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Abdolvaasse Jabali is a poet of the sixth century AH which the majority of scholars know him as someone changes the style of Persian poetry from Khorasani to Iraqi. This paper seeks to investigate the factors of the Simile in his Divan with a qualitative research method, an analytical-descriptive type and a text-based approach. Also if necessary be used of comparative and contingency methods. The analysis of the poems by Abdolvaasse Jabali shows that the calling of the chain of Moshabahon beh of one family that has realationships , which is in line with each other, is a coincidence of a similar arrangement for two sides and with two different faces in one verse, changing  the place and the way, the Simile of the letters, and the variety of Moshabah & Moshabahon beh, among the reasons for the strangeness of Simile in his poems; to the point where the poet can be said of a simile more than a literary array and in the direction Being aesthetician, as an array, and for the pride and declaring discourse, the dominant content in his Divan is underneath a layer of bizarre, reticent, complex and Blindfolded is hidden.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Simile of the letters
  • Abdolvaasse Jabali
  • strangeness of Simile
اخسیکتی، اثیر. (1337) دیوان اثیرالدین اخسیکتی، تصحیح و مقابله و مقدمه و شرح حال به قلم رکن­الدین همایون فرخ، چاپ اوّل، تهران: کتابفروشی رودکی.
انوری. (1376) دیوان انوری، با مقدمه­ی سعید نفیسی، به اهتمام پرویز بابایی ، تهران: نگاه.
جبلی، عبدالواسع (2536) دیوان عبدالواسع جبلی، به اهتمام و تصحیح و تعلیق ذبیح­الله صفا، تهران: امیرکبیر.
حسام­العلماء آق­اولی. (1373) درر الادب، قم: ستاره.
رجایی، محمد خلیل. (1353) معالم­البلاغه در علم معانی و بیان و بدیع ، شیراز: دانشگاه پهلوی.
زرین­کوب، عبدالحسین. (1375) از گذشته­ی ادبی ایران ، تهران: انتشارات بین­المللی الهدی.
شمیسا، سیروس (1385) بیان ، تهران: میترا.
شمیسا، سیروس (1382) سبک­شناسی شعر ، تهران: فردوس.
شمیسا، سیروس (1381) نگاهی تازه به بدیع، تهران: فردوس.
کشاورزی، کبری. (1393) بررسی جنبه­های زیبایی­شناختی علم بدیع در دیوان عبدالواسع جبلی، زابل: دانشگاه زابل.
کمال­الدین حسین واعظ کاشفی سبزواری. (1369) بدایع ­الافکار فی صنایع­الاشعار، ویراسته و گزارده­ی میر جلال­الدین کزّازی، چاپ اوّل، تهران: مرکز.