متناقض نمایی ( پارادوکس) در اشعار مهدی اخوان ثالث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

متناقضنمایی، یکی از شگردهای زبانی است که باعث آشناییزدایی در کلام و برجستگی آن میشود. این ترفند ادبی، از موضوعاتی است که در شعر
معاصر فارسی، به ویژه شعر اخوان ثالث کمتر به آن پرداخته شده است. در مقاله حاضر سعی بر آن است تا با روش تحلیل محتوا، عوامل ظهور
پارادوکس و گونههای آن در شعر اخوان ثالث مورد بررسی قرار گیرد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که تصاویر و تعابیر پارادوکسی در شعر اخوان
غیر از ارزش ادبی، با تفکرات وی پیوندی عمیق و تنگاتنگ دارد. او بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی و... را که بیان آنها به صورت صریح
ممکن نیست، با کمک زبان و تصاویر پارادوکسی ممکن و آشکار میسازد. وی برای انتقال معانی مورد نظر خویش از هر دو نوع پارادوکس ـ ترکیبی
و تعبیری ـ بهره جسته است. این در حالیست که پارادوکسهای تعبیری جایگاه ویژهای (بسامد بالایی) را در شعر وی به خوداختصاص دادهاند.
کلیدواژهها: شعر معاصر فارسی، مهدی اخوان ثالث، پارادوکس، مسائل سیاسی ـ اجتماعی، مسائل عاشقانه

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Paradoxically (Paradox) in the Poetry of Mehdi Akhavan Sales

نویسندگان [English]

  • narges pakzad 1
  • Maryam Kamali 1
  • khodabakhsh Asadollahi 2
1 University of Mohaghegh-e-Ardabili
2 Member of the faculty of Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

Paradoxically (Paradox) in the Poetry of Mehdi Akhavan Sales

Abstract
Paradoxically, is one of the tricks of language that makes Defamiliarization and prominence in the word.
This literary trick is one of the issues that in contemporary Persian poetry especially in poetry of Akhavan
has been studied less. Therefore, in this paper, Using content analysis, the factors of emergence of paradox
and its species is studied in Akhavan's P oetry. Research findings show that paradoxy Pictures and
interpretations in poetry, other than literary value, link with his thoughts closely. Akhavan, with the help of
paradoxy language and images reveals Many political and social issues, etc, That may not state explicitly.
He use both of paradox- interpretation and combination- to convey his desired meanings. However, the
Interpretative paradox Have a special status (high frequency) in his poetry.
Keywords: contemporary Persian poetry, Mehdi Akhavan Sales, paradox, political and social issues,
romantic issues

کلیدواژه‌ها [English]

  • contemporary Persian poetry
  • Mehdi Akhavan Sales
  • paradox
  • political and social issues
  • romantic issues
اخوان ثالث، مهدی.(1349). از این اوستا. تهران: مروارید. چاپ دوم.
اخوان ثالث، مهدی.( 1354). آخر شاهنامه. تهران: مروارید. چاپ چهارم.
اخوان ثالث، مهدی . ( 1381). زمستان، تهران: مروارید.چاپ بیستم.
اخوان ثالث، مهدی.( 1391). سه کتاب ( در حیاط کوچک پاییز در زندان، زندگی می­گوید: اما باز باید زیست، دوزخ اما سرد). تهران: زمستان.
پورنامداریان، تقی. (1374). دیدار با سیمرغ. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
چناری، عبدالامیر، ( 1374)، متناقض­نمایی در ادبیات، مجله کیان، شماره 27، صص68ـ 71.
حسن­پور آلاشتی، حسین، باغبان، محمد­علی،( 1386)، متناقض­نمایی در قصاید خاقانی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تبریز، سال 50، شماره 201، صص 1ـ 17.       
داد،­سیما.(1387). ­فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: مروارید. چاپ چهارم.
زرقانی، سیدمهدی.(1387). چشم انداز شعر معاصر ایران. تهران: ثالث. چاپ سوم.
سیاهپوش، حمید.(1389). باغ­تنهایی(­یادنامه سهراب سپهری). تهران: نگاه.چاپ دوازدهم.
شاملو، احمد.(1389). مجموعه آثار. تهران: نگاه. چاپ نهم.
شفیعی کدکنی، محمدرضا.(1368). شاعر آیینه­ها. تهران: آگاه. چاپ دوم.
شفیعی کدکنی، محمدرضا.( .(1368). موسیقی شعر.  تهران: آگاه. چاپ دوم.
شفیعی کدکنی، محمدرضا.(.(1391). حالات و مقامات م­. امید. تهران: سخن چاپ سوم.
شمیسا، سیروس. (1381). نگاهی تازه به بدیع. تهران: فردوس. چاپ چهاردهم.
شمیسا،سیروس.(1374). کلیات سبک­شناسی. تهران: فردوس. چاپ سوم.
صائب، محمدعلی.(1371). دیوان صائب تبریزی. تهران: علمی و فرهنگی. چاپ دوم.
فتوحی رود معجنی، محمود.(1393). بلاغت تصویر. تهران: سخن. چاپ سوم.
فرخزاد، فروغ.(1376). تولدی دیگر. تهران: مروارید. چاپ بیست و دوم.
کاخی، مرتضی.(1390). باغ بی­برگی ( یادنامه مهدی اخوان ثالث). تهران: زمستان. چاپ چهارم.
کریمی، امیر بانو، برج ساز، غفار،(1385)، تجربه عرفانی و بیان پارادوکسی، مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران. دانشگاه تهران، شماره 179، صص 21 ـ 42.
گلچین، میترا، رشیدی، سمیه،( 1390)، جایگاه پارادوکس و حس آمیزی و انواع آن­ها در مثنوی مولانا، ادب فارسی. دانشگاه تهران، سال اول، شماره 3ـ 5، صص 295ـ 308.
گلی، احمد، بافکر، سردار،(1387)، متناقض­نمایی در شعر صائب، فصلنامه پژوهش­های ادبی. انجمن زبان و ادبیات فارسی، سال5، شماره 20، صص131ـ159.
مختاری، محمد.(1370). انسان در شعر معاصر. تهران: توس. چاپ دوم.
مدرسی، فاطمه، ملکی، الناز،(1387)، متناقض­نمایی در شعر فروغ فرخزاد، فصلنامه علمی ـ ترویجی ادبیات فارسی، سال چهارم، شماره11، صص 1ـ17
مقدادی، بهرام.( 1378). فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی از افلاطون تا عصر حاضر. تهران: فکر روز. چاپ اول.
نظامی، الیاس بن یوسف.(1374). لیلی و مجنون. تهران: دانشگاه تهران. چاپ دوم.
وحیدیان کامیار، تقی.(1390). بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی. تهران: سمت. چاپ پنجم.
یوشیج، نیما.(1391). مجموعه کامل اشعار. تهران: نگاه. چاپ دوازدهم.