توصیف و تحلیل جریان شعر دیگر با تأکید بر اشعار بیژن الهی، بهرام اردبیلی و هوشنگ چالنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هادی طیطه، دانشجوی دکترای ادبیات غنایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

چکیده

در دهه‌ی چهل بعد از موج نو احمدرضا احمدی جریان شعریی به نام شعر دیگر شکل گرفت که شاعران آن تمایل وافری به نوگرایی، عرفان، هنجارگریزی، تعهدگریزی، گریز از سنت‌های ادبی، طبیعت‌گرایی، سمبولیسم و نوع نگاه انفسی داشتند که آن‌ها را در یک مبانی فکری و رتوریک مشترک گروه می‌کرد. بیژن الهی، بهرام اردبیلی، هوشنگ چالنگی، حمید عرفان و هوشنگ بادیه‌نشین از مهم‌ترین شاعران این گروه بودند. نگارندگان در این پژوهش برآنند تا با روش توصیفی- تحلیلی مؤلفه‌های شعر دیگر را تحلیل کنند و هر کدام از این مؤلفه‌ها را در شعر بیژن الهی، بهرام اردبیلی و هوشنگ چالنگی نشان دهند. با توجه به اینکه هر کدام از شاعران دیگر نسبت به هم شگردها و شیوه‌های متفاوتی را به کار بسته‌اند، نگارندگان با شیوه‌ی توصیفی تحلیلی و با به کارگیری منابع کتابخانه‌ای بررسی مؤلفه‌های شعر دیگر را در شعر سه شاعر لازم و ضروری دانسته‌اند که بتوان آنچه بنا بر بسامد در کارهای شاعران این گروه وجود دارد، مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. از نتایج این پژوهش می‌توان به این مسائل اشاره کرد که نخستین گروهی که شعر سپید فارسی را سمت و سویی عرفانی می‌بخشد، شعر دیگر است، از سویی دیگر تمایل به هنجارگریزی در سطح زبان در شعر شاعران این گروه بیش از دیگران نمود دارد. تمایل به سمبولیسم اجتماعی و آمیخته کردن آن با عرفان از دیگر شگردهای شعری این گروه از شاعران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Description and analysis of the flow of another poem with an emphasis on the poems of Bijan Elahi, Bahram Ardabili and Houshang Chalangi

نویسندگان [English]

  • hadi tite 1
  • vida dastmalchi 2
1 Hadi tite, PhD student in lyrical literature, faculty of literature and humanities, Urmia University, Urmia, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

In the 1940s, after the Movje nov of Ahmadreza Ahmadi, a poetic movement called "other poetry" was formed, whose poets had a great desire for modernism, mysticism, norm avoidance, commitment avoidance, avoidance of literary traditions, naturalism, symbolism, and a kind of self-view. which grouped them in a common intellectual and rhetorical basis. Bijan Elahi, Bahram Ardabili, Hoshang Chalangi, Hamid Irfan and Hoshang Badiehneshin were among the most important poets of this group. In this research, the authors intend to analyze the components of other poems with a descriptive-analytical method and show each of these components in the poems of Bijan Elahi, Bahram Ardabili and Houshang Chalangi. According to the fact that each of the other poets have used different methods and methods, the writers have analyzed the components of other poems in the poem of the three poets have found it necessary and necessary to be able to analyze and analyze what is present in the works of poets of this group based on frequency. From the results of this research, it can be pointed out that the first group that gives white Persian poetry a mystical side is other poetry. has it. The desire for social symbolism and mixing it with mysticism is one of the other poetic techniques of this group of poets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Another poem
  • Bijan Elahi
  • Bahram Ardabili
  • Houshang Chalangi
الهی، بیژن، (1392)، دیدن، تهران: بیدگل.
الهی، بیژن، (1393). جوانی­ها، تهران: بیدگل.
ایگلتون، تری، (1393). نظریه­ی ادبی، ترجمه عباس مخبر، چاپ هشتم، تهران: مرکز.
چالنگی، هوشنگ، (1391). گزینه اشعار، تهران: مروارید.
خورشیدی، حنیف، (1394). شاعران حجم، شاعران دیگر، تهران: نگاه.
رویایی، یدالله، (1391). هلاک عقل به وقت اندیشیدن،  تهران: نگاه.
شفیعی­کدکنی، محمدرضا، (1401). موسیقی شعر،  تهران: آگاه.
شریف­نیا، حمید و رئیسی، ابراهیم، (1393). آذرخشی از جنبش­های ناگهان، مشهد: بوتیمار.
طیطه، هادی و دستمالچی، ویدا، (1399). «بررسی انواع هنجارگریزی در دیدن بیژن الهی بر اساس آرای لیچ»، پژوهشنامه­ی ادبیات معاصر ایران، ش 3، صص 233- 253.
کیارس، داریوش، (1395). کتاب بهرام اردبیلی، تهران: رشدیه.
یوشیج، نیما، (1389). مجموعه اشعار، تهران: انتشارات زرین.