رمانتیسم در عناوین آثار محمد ابراهیم باستانی پاریزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه فرهنگیان

چکیده

یکی از نویسندگان با ذوق و پراثر روزگار ما دکتر محمد ابراهیم پاریزی بود. او علاوه بر اطلاعات عمیق تاریخی و قلم روان و پر رنگ و نگاری که برای نوشتن داشت، در انتخاب عنوان برای کتاب‌ها و مقالاتش نیز خلاقیت فراوانی از خودنشان داد. نام‌هایی که گاه بسیار علمی و منطقی و گاه بسیار ابهام‌آمیز و رمانتیک و زمانی بسیار پرموسیقی و خیال انگیز هستند. ما در این نوشتار تأملی در عناوین کتب دکتر پاریزی کردیم و با توجه به سیر عنوان گزینی در ایران و جایگاه نویسندگان در این روند تاریخی، شگردهای رمانتیک عنوان گزینی ایشان را دقیق تر نگریستیم و با معرفی مختصر آثار، جنبه‌های جذاب عناوین را بررسی کردیم . در نهایت آنچه حاصل آمد این که باستانی پاریزی نویسنده ای متمایل به مکتب رمانتیسم است و این تمایل ،در عناوین برخی آثار، به صورت‌های متفاوت ؛نظیر توجه به حسّ و عاطفه ، تخیل، وزن و موسیقی، ابهام و ایهام پردازی، آشنایی زدایی و تشخیص ، توجه به تجربه های شخصی و سیاحت آفاقی به ویژه در زمان و .....نمود پیدا کرده است .البته دسته‌ای از عناوین منتخب ایشان نیز جنبه‌های علمی، - تاریخی دارد و بیشتراشتمال بر مفهوم کتاب، مد نظر نویسنده بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Romanticism in the titles of Mohammad Ebrahim Bastani Parisi's books

نویسنده [English]

  • mehdi okhravi
Farhangian University assistant professor
چکیده [English]

One of the most famous and influential writers of our time was Dr. Mohammad Ebrahim Parisi. In addition to the deep historical information and the smooth and colorful pen he used to write, he also showed great creativity in choosing titles for his books and articles. Names that are sometimes very scientific and logical, sometimes very ambiguous and romantic, and sometimes very musical and imaginative. In this article, we reflected on the titles of Dr. Parisi's books, and considering the course of choosing titles in Iran and the place of authors in this historical process, we looked more closely at their romantic methods of choosing titles, and with a brief introduction of the works, we examined the attractive aspects of the titles. we did . In the end, what came out is that Parisi is a writer inclined to the school of romanticism, and this tendency, in the titles of some works, in different ways, such as paying attention to feeling and emotion, imagination, weight and music, ambiguity and suspense, familiarity Demystifying and distinguishing, paying attention to personal experiences and world travel, especially in time and... It was considered by the author.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bastani Parisi"
  • "nomenclature"
  • "romanticism"
  • "history of Kerman"
  • " etymology
آقا شریف، احمد (1383)، اسرار و رموز اعداد و حروف، تهران: نشر محبی.
اخروی، مهدی (1401)، مختصری در نظریه پردازی ادبی، تهران: فکر بکر.
روانی پور، منیرو (1369)، افسانه ها و باورهای جنوب، تهران: نشر نجوا.
اکبری، احمد رضا (1382)، «باستانی پاریزی و کتاب کاسه کوزه ی تمدن »، در: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش.75و76 . دی و بهمن.
باستانی پاریزی، محمد رضا (1369)، نای هفت بند، تهران: نشر عطایی.
باستانی پاریزی، محمد رضا (1370)،« سایه های کنگره» ، در: کلک .ش.14و15 . اردیبهشت و خرداد.
باستانی پاریزی، محمد رضا (1375)،« نون جو ودوغ گو» ، در ادبیات و زبان ها، ش.163 . بهمن.
باستانی پاریزی، محمد رضا (1380)، کاسه کوزه­ی تمدن، تهران: علم.
باستانی پاریزی، محمد رضا (1381)، کلاه گوشه­ی نوشیروان مغ، تهران: علم.
باستانی پاریزی، محمد رضا (1382)، آسیای هفت سنگ، تهران: علم.
باستانی پاریزی، محمد رضا (1382)، حماسه ی کویر، تهران: علم.
باستانی پاریزی، محمد رضا (1382)، درخت جواهر، تهران: علم.
باستانی پاریزی، محمد رضا (1382)، آسیای هفت سنگ، تهران: علم.
باستانی پاریزی، محمد رضا (1385)، هواخوری باغ با گوهر شب چراغ، تهران: علم.
باستانی پاریزی، محمد رضا (1385)، زیر این هفت آسمان، تهران: علم.
باستانی پاریزی، محمد رضا (1393)، پوست پلنگ بر پشت پلنگ، تهران: علم.
باستانی پاریزی، محمد رضا (1393)،« مور بیچاره(گفت و گوی علی دهباشی با محمد ابراهیم باستانی پاریزی)»، در: بخارا.ش.15، فروردین و اردیبهشت. 99 .
باستانی پاریزی، محمد رضا (1394)، محبوبه­ی سیاه و طوطی سبز، تهران:علم.
باستانی پاریزی، محمد رضا (1398)، از سیر تا پیاز، تهران:علم.
باستانی پاریزی، محمد رضا (1398)، حصیرستان، تهران:علم.
باستانی پاریزی، محمد رضا (1399)، شمع در طوفان، تهران:علم.
باستانی پاریزی، محمد رضا (1400)، آفتابه زرین فرشتگان، تهران:علم.
باستانی راد، حسین (1381)،« تاملی در خود مشت ومالی»، در: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. 64. بهمن.
برلین، آیزا (1385)، ریشه های رمانتیسم، ترجمه عبدالله کوثری، تهران: نشر ماهی.
ثروت، منصور (1385)، آشنایی با مکتب های ادبی، تهران: سخن.
جعفری، مسعود (1378)، سیر رمانتیسم در اروپا، تهران: نشر مرکز.
دهخدا، علی اکبر(1385)، لغت نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.
رامپوری، غیاث الدین محمد(1388)، غیاث اللغات، به کوشش منصور ثروت، تهران: امیر کبیر.
زرشناس، شهریار(1386)،« پیش درآمدی بر مکتب ها و رویکردهای ادبی»، دفتر اول،تهران: فرهنگ و اندیشه­ی اسلامی
سید حسینی، سید رضا(1384)، مکتب های ادبی، تهران:آگاه.
صائب تبریزی، میرزا محمد علی(1365)، دیوان غزلیات صائب تبریزی. به کوشش محمد قهرمان، تهران: علمی فرهنگی
فردوسی، ابوالقاسم.(1370)، شاهنامه. تصحیح ژول مول، چاپ پنجم، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
فورست، لیلیان(1375)، رمانتیسم، ترجمه ی مسعود جعفری، تهران: مرکز.
مهیار، محمد(1378)،« نگاهی به معیارهای زیباشناختی در انتخاب نام کتاب ها»، در: کتاب ماه ادبیات و فلسفه. ش.19.اردیبهشت.
 نوشاهی، عارف و جلال حسینی(1369)، « نام گذاری کتاب های فارسی در شبه قاره»، در: تحقیقات و اطلاع رسانی دانشگاهی.ش. 160. فروردین.
هاشمی، زهره(1389)، «کارکرد تمثیل از دیدگاه منتقدان رمانتیک»، در نقد ادبی، س.3. ش.9 ، بهار.