دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 19، تیر 1402، صفحه 4-137