بررسی شاخص های شعر‌کودک ونوجوان در حوزة انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

چکیده

پژوهش پیش‌رو به شیوة توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسی شاخص‌ها و استانداردهای شعر‌کودک‌ونوجوان در حوزة انقلاب‌اسلامی، دفاع‌مقدس پرداخته است. عناصر اصلی شعر کودک، موضوع، تخیل و فانتزی، زبان، اندیشه و ... است که این پژوهش برای تبیین استانداردهای این عناصر در اشعار کودک‌ونوجوان جنگ است. نتایج نشان داد که شعر کودک‌ونوجوان باید زبانی ساده و طبیعی داشته باشد. استفاده از زبان محاوره‌ای در شعر کودکان ممنوع است؛ زیرا کودکی که در حال یادگیری زبان ادبی است، دچار دوگانگی زبان محاوره و ادبی می‌شود. شاعر کودک باید از تصاویر و آرایه‌هایی استفاده کند که برای کودک آشنا و قابل درک باشد و در عین سادگی باید متناسب با تجربۀ زیستۀ کودکان‌ونوجوانان باشد. عدم طرح حوادث بنیادین و پرجاذبه در اشعار روایی دفاع‌مقدس سبب‌شده است تا خوانندگان نتوانند رابطة حسی مناسبی با این‌گونه آثار پیدا کنند و لاجرم درصد خوانندگان آثار دفاع‌مقدس بسیار کمتر از دیگر شاخه‌های ادبیات کودک باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the indicators of children's and teenagers' poetry in the field of Islamic Revolution and Holy Defense

نویسندگان [English]

  • Taiba Mortazavi Yusufabadi 1
  • Ramin moharami 2
1 Graduated with a master's degree in Persian language and literature from Mohaghegh Ardabili University
2 Professor of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Human Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Iran
چکیده [English]

Leading research in a descriptive-analytical manner and using library resources has examined the characteristics and standards of poetry of children and adolescents in the field of Islamic Revolution, Holy Defense and Resistance. The main elements of children's poetry are subject, imagination and fantasy, language, thought, etc. This research is to explain the standards of these elements in the poems of children and youth of war. The results showed that children-adolescent poetry should have a simple and natural language. The use of colloquial language in children's poetry is prohibited; Because a child who is learning literary language suffers from a dichotomy between colloquial and literary language. The child poet should use images and arrays that are familiar and understandable to the child and at the same time should be appropriate to the life experience of children and adolescents. The lack of fundamental and attractive events in the narrative poems of the Holy Defense has caused the readers to not be able to find a proper emotional relationship with such works, and inevitably the percentage of readers of the Holy Defense works is much lower than other branches of children's literature

کلیدواژه‌ها [English]

  • standards
  • imagination
  • language
  • Children and adolescent poetry
  • sustainability theme
آذرمکانی، حشمت­اله و مرتضی نجاتی­جزه ، (1393)، «وزن شعر: عروضی؟هجایی؟ یا تکیه­ای- هجایی؟»، ادب پژوهی، شماره سی­ام، صص 116-101.
 ابراهیمی، جعفر(1372)، آسمان ابری نیست (مجموعه شعر برای نوجوانان)، تهران: نهاد هنر و ادبیات.
ابراهیمی، جعفر، (1375)، گلهای خنده (مجموعه شعر انقلاب برای کودکان و نوجوانان)، تهران: حوزة هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
 ابراهیمی، جعفر، (1376)، ای ایران (مجموعه شعر جنگ برای کودکان و نوجوانان)، چاپ دوم، تهران : نشر سوره.
ابراهیمی، جعفر، (1382)، چیستم من، چاپ دوم، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
 ابراهیمی، جعفر، (1388)، تاپ­تاپ خمیر(مجموعه شعر برای خردسالان)، تهران: صریر.
 امین‌پور، قیصر، (1385)، شعر و کودکی، تهران: مروارید.
 امین­پور، قیصر، (1399)،  به قول پرستو؛ تهران: سروش.
پولادی، کمال، (1387)،  بنیادهای ادبیات کودک، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
جعفرقلیان، طاهره، (1384)، ادبیات کودکان، تهران: دانشگاه پیام­نور.
حجازی، بنفشه، (1379)، ادبیات کودکان و نوجوانان، چاپ سوم، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
رحمان­دوست، مصطفی، (1389)،  اون کیه که؟ اون چیه که؟؛ چاپ دوم، تهران: اتشارات کانون پرورش فکری کودکان­ونوجوانان.
شعاری­نژاد، علی اکبر، (1398)، ادبیات کودکان، تهران: نشر اطلاعات.
شعبان‌نژاد، افسانه، (1370)، مجموعه اشعار، تهران: محراب قلم.
شفیعی­کدکنی، محمدرضا، (1386)، صورخیال در شعر فارسی، ناشر: نشر آگاه.
شفیعی­کدکنی، محمدرضا، (1398)، شاعر آینه­ها، تهران: آگاه.
شفیعی­کدکنی، محمدرضا، (1399)، موسیقی شعر، تهران: آگاه.
شکارسری، حمیدرضا، (1379)، حماسه کلمات (نگاهی تحلیلی و آماری به بیست سال شعر دفاع­مقدس)، چاپ اول، تهران: بنیاد حفظ آثار و ارزش­های دفاع­مقدس.
شیرشاهی، افسانه، (1390)، شعر مقاومت و دفاع­مقدس،چاپ اول، تهران: مرکز اسناد اسلامی.
صفوی، کوروش، (1395)، از زبان‌شناسی به ادبیات، شعر؛ تهران: سورۀ مهر.
علی­پور، منوچهر، (1379)،  نقد و بررسی شعر کودک، چاپ اول، تهران: انتشارات تیرگان.
علی­پور، منوچهر، (1383)، پژوهشی در شعر کودک، تهران: انتشارات تیرگان.
قزل­ایاغ، ثریا، (1392)، ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن، چاپ پنجم، تهران: سمت.
گودرزی­دهریزی، محمد، (1388)، درسنامه دانشگاهی ادبیات کودکان و نوجوانان ایران، تهران: قو و چاپار.
 همایی، جلال الدین(1385)،  فنون بلاغت و صناعات ادبی، تهران: موسسه نشر هما.