فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هادی طیطه، دانشجوی دکترای ادبیات غنایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

بیژن الهی از جمله شاعران «شعردیگر» است که در دهۀ چهل به نوعی از شعر سپید روی می‌آورد که مفاهیم عرفانی و تأثیرپذیری از آیات قرآن به‌وفور در آن دیده می‌شود. چنانچه اگر نمادهای عرفانی، استعاره‌ها و به‌طورکلی تصاویر در اشعار وی تأویل نشوند، بخش عظیم و مهمی از محتوا در اشعار الهی مورد غفلت واقع می‌شود، البته گاه اشارۀ الهی به آیات قرآن مستقیم و صرفا از طریق سطح لغوی واژگان است، گاه نیز اشارات الهی به آیات قرآن منوط به تأویل تصاویر و رابطۀ میان اجزاء در محور همنشینی و جانشینی است. نگارندگان در این پزوهش برآنند تا تمامی تأثیرپذیری‌ها و همچنین نگرش الهی به آیات قرآن را به ترتیب اشعار وی در دو مجموعه شعر «جوانی‌ها» و «دیدن» به روشی توصیفی- تحلیلی بررسی کنند، همچنین فرآیند شکل‌گیری معنا به وسیلۀ بهره‌گیری از قرآن توسط بیژن الهی نیز در این پژوهش مورد توجه نگارندگان است. از نتایج این پژوهش می‌توان به این نکته اشاره کرد که در مجموعه شعر «دیدن» معشوق غالبا حقیقی و در مجموعه شعر «جوانی‌ها» معشوق مجازی و نوع عشق غالبا تنانه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The influence of the Quran on the poems of Bijan Elahi

نویسندگان [English]

  • hadi tite 1
  • nazariani abdolnaser 2

1 Hadi tite, PhD student in lyrical literature, faculty of literature and humanities, Urmia University, Urmia, Iran.

2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Urmia University, Urmia, Iran.

چکیده [English]

Bijan Elahi is one of the "other poetry" poets who in the 40's turned to a type of white poetry in which mystical concepts and influence from the verses of the Qur'an are abundantly seen. If mystical symbols, metaphors and images in general are not interpreted in his poems, a huge and important part of the content in divine poems will be neglected. Of course, sometimes the Divine Vision refers to the verses of the Qur'an directly and only through the lexical level of words, and sometimes the divine references to the verses of the Qur'an depend on the interpretation of the images and the relationship between the components in the axis of coexistence and succession. In this book, the authors intend to analyze all the influences and also the divine attitude towards the verses of the Qur'an in the order of his poems in the two collections of poems "Youths" and "Seeing" in a descriptive-analytical way, as well as the process of the formation of meaning to The means of using Quran by Bijan Elahi is also of interest to the authors in this research. From the results of this research, it can be pointed out that in the poetry collection "Seeing" the lover is often real, and in the poetry collection "Youths" the lover is virtual and the type of love is often carnal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bijan Elahi
  • influence
  • Quran
  • Beloved
قرآن.
ابن اسفندیار، بهاءالدین محمد (1320)، تاریخ طبرستان، 2 ج، تهران: کلاله خاور.
ابن فارس، احمد (1430)، معجم مقاییس اللغة، بیروت: دارالکتب العلمیه.
احمدی، بابک (1400)، ساختار و تأویل متن، چاپ بیست و دوم، تهران: مرکز.
الهی، بیژن (1393)، دیدن، چاپ دوم، تهران: بیدگل.
الهی، بیژن (1397)، جوانی­ها، چاپ سوم، تهران: بیدگل.
باباچاهی، علی (1402)، «برخی با شعرهای رؤیایی میانۀ خوبی نداشتند»، https://www.isna.ir/news.   
دهخدا، علی­اکبر (1377)، لغت­نامۀ دهخدا، چاپ دوم، تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
شایگان، داریوش (1357)، ادیان و مکتب­های فلسفی هند، تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر.
طیطه، هادی، و ایمانی برنج آباد، مهسا. (1401)، «توصیف و تصویر سیمای معشوق در «جوانی­ها»ی بیژن الهی». مطالعات زبان و ادبیات غنایی، 12(43 )، 22-33.
نظامی، الیاس بن یوسف (1378)، خسرو و شیرین، به­کوشش سعید حمیدیان، چاپ سوم، تهران: نشر قطره.