بررسی جلوه های طبیعت در غزلیات سلمان ساوجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم

چکیده

چکیده

توصیف طبیعت یکی از بارزترین مضامین مورد استفاده‌ی بسیاری از شاعران پارسی‌گو بوده است و آن‌ها از گذشته‌های دور با جلوه‌های طبیعت، انس و الفت فراوانی داشته‌اند. تأثیر و بازتاب این جلوه‌ها، با توجه به نوع نگرش و طرز تفکر شاعران، تنوع وسیعی از تصاویر شعری را به نمایش می‌گذارد. طرز تلقی آن‌ها از طبیعت، نشان‌دهنده‌ی افکار، اندیشه‌ها و احساسات آن‌ها است. مسأله‌ی اصلی در این مقاله، بررسی جلوه‌های طبیعت در غزلیات سلمان ساوجی است. بدین منظور ابتدا غزلیات وی مورد مطالعه قرار گرفته و بیت‌هایی که بیانگر پدیده‌های طبیعت بوده، استخراج گردیده و سپس به تحلیل و بررسی آن‌ها پرداخته شده است. بسامد جلوه‌های طبیعت در غزلیات ساوجی، بسیار چشمگیر است. در مجموع می‌توان گفت که وی، شاعری طبیعت‌گرا با طبعی لطیف و ذوقی سرشار است. این ویژگی‌ها باعث شده در توصیف مناظر ، بسیار ماهر باشد و بخشی از ذوق شاعری خود را در این عرصه نشان دهد.
کلید واژه: سلمان ساوجی، غزلیات، طبیعت، تخیل.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the effects of nature in Salman Savoji's sonnets

نویسنده [English]

  • Fereshteh Abyar
Graduated with a master's degree in Persian language and literature from Jahrom University
چکیده [English]

Abstract

Description of nature has been one of the most prominent themes used by many Persian-speaking poets, and since the distant past, they have had a lot of love and affection with the manifestations of nature. The impact and reflection of these effects, according to the attitude and way of thinking of the poets, a wide variety of images
It displays a poem. Their perception of nature reflects their thoughts, ideas and feelings. The main issue in this article is to investigate the effects of nature in Salman Savoji's sonnets. For this purpose, his sonnets were first studied and the verses that express the phenomena of nature were extracted and then analyzed and investigated. The frequency of the effects of nature in Savoji's sonnets is very impressive. In general, it can be said that he is a nature-oriented poet with a gentle nature and rich taste. These features have made him very skilled in describing landscapes and show part of his poetic taste in this field.
Key words: salman Savoji, sonnets, nature, imagination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Salman Savoji"
  • "sonnets""
  • nature"
  • "imagination"
آقا حسینی، حسین؛ نیکبخت، عباس. (1390). «جایگاه استعاره در غزل سبک عراقی». نشریه ادب و زبان. شماره 30.
براهنی، رضا. (1380). طلا در مس. تهران: زریاب.
پورنامداریان، تقی. (1380). در سایه آفتاب. تهران: سخن.
خرمشاهی، بهاءالدین. (1380). تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
زرقانی، سید مهدی. (1383). چشم انداز شعر معاصر ایران. تهران: ثالث.
ساوجی، سلمان. (1371). دیوان اشعار. به تصحیح ابوالقاسم حالت. تهران: سلسله نشریات ما.
سمیعی گیلانی، احمد. (1375). «وصف طبیعت در شعر غنایی فارسی». نامه فرهنگستان. شماره 8.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. (1380). صور خیال در شعر فارسی. تهران: آگاه.
شمیسا، سیروس. (1370). بیان. تهران: مجید.
صفا، ذبیح الله. (1371). تاریخ ادبیات در ایران. جلد سوم. تهران: فردوس.
طالبیان، نیک پناه. (1381). «مقایسه صور خیال در شعر بیدل و نیما». مجله علوم اجتماعی و انسانی شیراز. دوره 17. شماره 2.
معین، محمد. (1381). فرهنگ فارسی. جلد اول. تهران: راه نو.