کلیدواژه‌ها = طنز
مطالعه و بررسی شگردهای طنزپردازی در اشعار ایرج میرزا

دوره 6، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 4-23

10.22034/caat.2024.191882

حسین قاسمی زاده؛ خدابخش اسداللهی


طنز و مطایبه در شهرآشوب

دوره 5، شماره 4، دی 1401، صفحه 69-95

مسروره مختاری؛ حسین ادهمی