بررسی هرمنوتیک چکامه‌ی ایوان مداین بحتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور ، تبریز ، ایران

چکیده

یک ژانر هنری، در وجود خود پیامی، به‌صورت نوشته و نانوشته، ارائه می‌دهد. معماری ظاهری کلام، پیامی سطحی، بر اساس ذائقه‌ی اخلاقی و ذهنی مخاطب به وجود می‌آورد و معنا کاوی سلول‌های پنهان اثر (نانوشته‌ها) است که در درک بهتر زیبایی و هندسه اثربخشی آفریده هنری، یاری گر خواهد بود. در این راستا، هرمنوتیک بر اساس شاکله‌ی مؤلف متن و مخاطب با دخالت فضای تاریخی، به بررسی یک نوشته‌ی ادبی می‌پردازد و گونه‌های زیبایی‌شناختی متن را مشخص می‌سازد. این مقاله برای تبیین افق زیبایی‌های چکامه‌ی ایوان مداین بحتری از هرمنوتیک کمک می‌گیرد و گونه‌های تفسیری آن را مشخص می‌سازد.
با توجه به اینکه، مقوله‌ی هرمنوتیک بحثی نوین در حوزه زبانشناسی و ادب فارسی است، پژوهش در آن و ورود هرمنوتیک به قصیده‌ی فوق‌الذکر مسبوق به سابقه نیست. بررسی اجمالی ذیل، شاید بتواند در ترسیم افق اندیشه‌ی پژوهندگان، نقشی اندک ایفاء بکند. مسلماً، راهنمایی افاضل ادب بیش از این راه‌ساز خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A hermeneutical approach to Ode of Ivan Mada'in by Bahtari

نویسنده [English]

  • Abolfaz; Qanizadeh
Assistant Professor of Payame Noor University Tabriz Iran
چکیده [English]

An artistic genre sends an overt or covert massage. The apparent structure of text creates a message based on the ethical and mental interests of the reader. The search of meaning in every unwritten word helps understanding the work. Accordingly, considering the historical atmosphere, hermeneutics deals with the author, text and reader and determines the aesthetical types of the text. This article employs hermeneutics to interpret the aesthetic aspects of Ode of Ivan Mada'in by Bahtari.
As hermeneutics is a new topic in linguistics and Persian literature, there is no previous study on the area. This study might provide a platform for future scholars and needless to say, the efforts of other scholars would give way to deeper insight.
As hermeneutics is a new topic in linguistics and Persian literature, there is no previous study on the area. This study might provide a platform for future scholars and needless to say, the efforts of other scholars would give way to deeper insight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hermeneutics
  • artistic work
  • Bahtari
  • Ivan Mada'in
  • social criticism
 
احمدی بابک (1370) ساختار و تأویل متن، تهران ، نشر مرکز.
احمدی، بابک (1387) آفرینش و آزادی، تهران ، نشر مرکز.
البحتری، ابوعباده ولید بن یحیی  (1384)«قصیده‌ی ایوان کسری»، بر اساس شرح دکتر الرفیعی، مجله‌ی زبان و ادبیات فارسی خوی، شماره 4.
بوینی، روی (1373)، مصاحبه سن گئورک با گادامر، ترجمه‌ لاجوردی، مجله‌ی ارغنون ، سال اول ، شماره 2 ،تابستان 1373 .
حریری اکبری، محمد (1375)«هرمنوتیک و علوم انسانی و اجتماعی»، مجله دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره اول و دوم.
حریری اکبری، محمد (1380)«هرمنوتیک سهندیه»، نامه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، شماره 17.
ریکور، پل (1373)«وظیفه هرمنوتیک»، ترجمه شیوا (منصوره) کاویانی، مجله‌ی ارغنون ، سال اول ، شماره 3 ، پاییز 1373 .
شفیعی کدکنی ، محمدرضا (1359) «ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت» ، تهران ، انتشارات توس.
 شمیسا، سیروس (1387)، نقد ادبی، تهران ، انتشارات توس.
 محمدی، احمد (1385) ایوان مداین در شعر فارسی،تهران ، انتشارات امید مجد.
 نیچه، هایدگر و ...(1379) هرمنوتیک مدرن، ترجمه بابک احمدی، مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران ، نشر مرکز.
 واعظی، احمد (1379) چیستی هرمنوتیک، فصلنامه ذهن ، شماره 3 ، پاییز 1379 .
 واینسهایمر، جوئل (1381) هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی، ترجمه مسعود علیا، تهران ، انتشارات ققنوس.
Ovenmann Ulrich, etal. (1986) structures of meaning and objective hermeneutics, in, modern german. Sociologg. new york: Columbia university press