شیوه های تصویر آفرینی مناظر طبیعت وشیوه های آن در منظومه ویس و رامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه فرهنگیان ، تهران ، ایران.

چکیده

  مساله اصلی در این مقاله بررسی شیوه‌های تصویر آفرینی مناظر طبیعت در منظومه ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی است. بدین منظور ابتدا کلیه تصاویراستخراج وسپس از نظر محتوا و مضمون موردبحث وبررسی قرارگرفته است. یافته‌های این مقاله نشان می دهد ازمنظرتصاویر زبانی (واقعی) ومجازی، غلبه با تصاویرمجازی است؛ بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که گرگانی بیش از آن که تصویری واقع گرایانه از طبیعت ارائه نماید به کاربرد هنری تصاویر طبیعت درقالب انواع بدایع لفظی ومعنوی توجه داشته است. علاوه بر این، ازمنظر پویایی وایستایی تصاویر، از بین تصاویر بررسی شده مانند اغلب تصاویرکهن غلبه با تصاویر ایستا است با این همه، در موارد معدودی تصاویر پویا نیز مشاهده میشود که درخورتحسین است.درمجموع می‌توان گفت که فخرالدین اسعدگرگانی شاعری تیز بین، با طبعی لطیف، ذوقی سرشار و قریحه‌ای بارور است. این ویژگی‌ها موجب شده در توصیف و تصویرگری مناظر طبیعت بسیار چیره دست باشد و بخشی از قدرت سخنوری خویش را در این عرصه نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Landscape visualization methods in “Vis and Rāmin”

نویسنده [English]

  • Alimohammad Rezaei Haftadar
Lecturer at Farhangian University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main issue in this paper is to examine Landscape visualization methods in "Vis and Ramin" Fakhruddin As'ad Gorgani. First, extract all images and then in term of content are categories as below:

Water picture; b) sky picture; c) the image of the sun; d) moon picture (e) Picture of flowers and plants. The findings of this paper show that, from the perspective of linguistic images (real) and virtual is overcome with virtual images.

So it can be concluded that, Gorgani is considered to provide a realistic image of nature than the artistic use of nature images in Rhetoric and spiritual framework. Furthermore, from the perspective of dynamic and static images, from examined images such as the most ancient image overcome with static images, however, in rare cases can be seen the dynamic images. It is worthy of praise and it can be said that, Gorgani is observant (Argus-eyed) poet, with sense of humor, rich and impeccable taste. These features make him accomplish in description and nature landscapes illustration and show part of his eloquence power in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gorgani
  • Vis and Ramin
  • rhetoric image
  • nature landscapes