فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری ، خراسان رضوی ، سبزوار ، ایران

2 دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری ، خراسان رضوی ، سبزوار ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رویکردهای قرآنی احمد جام نامقی(440-536) در تعلیم و تربیت با توجه به کتاب مفتاح‌النّجات اختصاص دارد. این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی در پی آن است تا با نگاهی تازه به معرفی جنبۀ دیگر این اثر کهن عرفانی بپردازد. این مقاله پس از ذکر آموزه‌های دینی و تعلیم و تربیتی مورد نظر احمد جام به بیان تعابیر و رویکردهای قرآنی شیخ در مورد نکات مربوط می­پردازد. برآیند تحقیق نشان­می‌دهد که مصنف بر آن است تا پندها و مواعظ تربیتی خود را با استناد به معارف و آموزه‌های قرآنی و دینی به طریقی سهل و ساده و به دور از اصطلاحات و تعابیر عرفانی، که برای گروهی خاص قابل درک است، به مخاطب القا کند، ضمن آن‌که گاه به تفسیرهای خاصی از آیات می‌پردازد که حاوی تأملات اوست و بدین صورت اندیشه‌های خود را در لفاف همین آموزه‌ها و تعالیم دینی به مخاطب القا می‌کند، چنان‌که گاه او را وادار به پذیرش این سخنان می‌نماید. تبعیت از شریعت نبوی، اقامۀ نماز، تلاوت قرآن کریم، ترک حبّ دنیا، مصاحبت با نیکان، تربیت نفس همه از تعالیم ارزشمندی است که در پرتو توبۀ خالصانه برای رهروان وادی سیر و سلوک در کتاب مفتاح­النجات سایه افکنده­است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Quranic Approaches of Ahmad Jam in Education Emphasizing on the book of, Meftah-al-Najat

نویسندگان [English]

  • Reyhaneh Sadeqi 1
  • Abbas Mohammadian 2

1 Ph.D. student of persian language and literature of Hakim Sabzevari University

2 Associate Professor of Hakim Sabzevari University, Razavi Khorasan, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

This research is devoted to the Qur'anic attitudes of Ahmad Jam Namaghi (440-536) in education in accordance with Meftah-al-Najat. This paper, with an analytical-descriptive method, begins with a fresh look at the introduction of the other aspect of this ancient mystical work. The abundant use of the verses of the Quran in the text implies Ahmad Jam’s unbreakable connection to the Holy Qur'an and its implication.This article seeks to present the religious teachings and education of Ahmad Jam to express the Qur'anic interpretations and approaches of the Sheikh concerning the related points. The result of the research is that the author intends to express the Quranic and religious teachings in a simple way, without the mystical expressions that can be understood by a particular group. While sometimes he makes specific interpretations of the verses that contain his own reflections, thus inducing his thoughts in the context of these cultural teachings and religious teachings, as if occasionally he would force him to accept his words. Following adherence to the Prophetic Shari'a, praying, reading the Holy Qur'an, leaving the friendship of the world, companionship with good people and Self-purification are the most valuable teachings that have been used in the book of the Meftah-al-Najat, in the light of pure purity for the paths of worshipers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meftah-al-Najat
  • Ahmad Jam
  • Holy Quran
  • education