نویسنده = خدابخش اسداللهی
مطالعه و بررسی شگردهای طنزپردازی در اشعار ایرج میرزا

دوره 6، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 4-23

10.22034/caat.2024.191882

حسین قاسمی زاده؛ خدابخش اسداللهی


متناقض نمایی ( پارادوکس) در اشعار مهدی اخوان ثالث

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 30-50

نرگس پاکزاد؛ مریم کمالی؛ خدابخش اسداللهی