بررسی کارکرد سوررئالیسم در ترکیبات وصفی شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» از فروغ فرخزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

مکتب سورئالیسم یکی از بزرگ‌ترین مکاتب ادبی جهان در قرن بیستم، با اصالت بخشی به رویا و خیال سعی در بازآفرینی واقعیت دارد؛ پژوهش حاضر، فرضیۀ بهره گیری فروغ فرخزاد از مولفه های مکتب سورئالیسم در شعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد را بررسی می‌کند و به دنبال پاسخ به این سوال است که ترکیب‌های وصفی در شعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، چه تناسب و ارتباطی با سوررئالیسم دارد. بدین منظور، نخست با استفاده از روش تحلیل محتوا، ترکیبات وصفی به کار رفته در این شعر، استخراج و بر اساس مولفه‌های مکتب سورئالیسم رده بندی شد. سپس با ارائۀ تفسیر سوررئالیستی، مشخص شد زبان شعر فروغ متاثر از شاخصه‌های سوررئالیسم : 1- امور غیر واقعی2-عشق، 3-نقطۀ آرمانی 4- طنز سیاه5-مرگ‌اندیشی 6- بی‌اعتباری ابعاد بوده است. همچنین تحلیل فراوانی هر یک از مولفه‌های مذکور توسط نرم افزار تحلیل آماری، مشخص کرد بیش از 90 درصد تصاویر شعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، پایۀ سوررئالیستی دارد. در این میان، مرگ اندیشی بیش‌ترین فراوانی و پرداخت به عشق و برهم ریختن ابعاد واقعی، کم‌ترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the function of surrealism in the descriptive compositions of the poem "Let's believe in the beginning of the cold season" by Forough Farokhzad

نویسندگان [English]

  • khodabakhsh Asadollahi 1
  • Zeynab Barzegar maher 2
1 Member of the faculty of Mohaghegh Ardabili University
2 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

The school of surrealism, one of the greatest literary schools in the world in the 20th century, tries to recreate reality by giving originality to dreams and imagination; The present study examines the hypothesis of Forough Farrokhzad's use of the elements of the surrealism school in the poem "Let's believe in the beginning of the cold season" and seeks to answer the question that the descriptive compositions in the poem "Let's believe in the beginning of the cold season" are compatible and related to surrealism. has it,For this purpose, first, using the content analysis method, the descriptive compounds used in this poem were extracted and classified based on the components of the school of surrealism. Then, by presenting a surrealist interpretation, it became clear that the language of Forough's poetry was affected by the characteristics of surrealism: 1- unreal things, 2- love, 3- idealistic point, 4- black humor, 5- death thoughts, 6- invalidity of dimensions. Also, the analysis of the frequency of each of the mentioned components by the statistical analysis software revealed that more than 90% of the images in the poem "Let's believe in the beginning of the cold season" have a surrealistic basis. In the meantime, thinking about death has the most frequency and paying attention to love and disrupting the real dimensions have the least frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: descriptive compounds
  • Forough Farrokhzad
  • surrealism
آریان­پور، امیرحسین(1357)، فرویدیسم با اشاراتی به ادبیات و عرفان، تهران: امیرکبیر.
آزبورن، چیلورز(1386)، سبک­ها و مکتب­های هنری، ترجمه­ی فرهاد گشایش، تهران: مارلیک.
اصلانی، محمدرضا(1385)، فرهنگ و اصطلاحات طنز، تهران: کاروان.
انوشه، حسن(1380)، دانشنامه­ی ادب فارسی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
اتیکسون، ریتا ال(1385)، متن کامل زمینه­ی روان­شناسی هیلگارد، ترجمه­ی محمدتقی براهنی و دیگران، تهران: رشد.
براهنی، رضا(1380)، طلا در مس، تهران: زریاب.
برتون، آندره(1383)، سرگذشت سوررئالیسم، ترجمه­ی عبدالله کوثری، تهران: نی.
بیگز بی، سی وای(1376)، دادا و سورئالیسم، ترجمه­ی حسن افشار، تهران: وزارت خارجه.
بودافر، پیردو(1373)، شاعران امروز فرانسه، ترجمه­ی سیمین بهبهانی، تهران: علمی و فرهنگی.
تدینی، منصوره(1392)، سیری در تاریخ ادبیات و مکتب­های ادبی جهان، تهران: هادیان.
ثروت، منصور(1385)، آشنایی با مکاتب ادبی، تهران: سخن.
حقدار، علی اصغر(1395)، فروغ فرخ­زاد و ژرفکاوی هویت زنانه در شعر فارسی، تهران: باشگاه ادبیات.
داد، سیما(1380)، فرهنگ اصلاحات ادبی، تهران: مروارید.
دستغیب، عبدالعلی(1345)، تحلیلی از شعر نو فارسی، تهران: صائب.
رحمانیان، زینب؛ عدل پرور، لیلا (1399). « نمادگرایی در شعر فروغ فرخ‌زاد»، فصلنامه‌ی علمی- پژوهشی قند پارسی، سال 3، شماره‌ی 6، صص 95-112.
ریچاردز، آیور آرمسترانگ(1382)، فلسفه­ی بلاغت، ترجمه­ی علی محمد آسیابادی، تهران: قطره.
سیدحسینی، رضا(1385)، مکتب­های ادبی، تهران: انتشارات نگاه.
شفیعی­کدکنی، محمدرضا(1375)، صور خیال در شعر فارسی، تهران: آگاه.
شفیعی کدکنی، محمدرضا(1392)، با چراغ و آینه، تهران: سخن.
شمیسا، سیروس(1376)، نگاهی به فروغ، تهران: مروارید.
-شمیسا، سیروس(1390)، انواع ادبی، تهران: میترا.
فتوحی، محمود(1385)، نقد ادبی در سبک هندی، تهران: سخن.
فتوحی، محمود(1389)، بلاغت تصویر، تهران: سخن.
فتوحی، محمود(1391)، سبک­شناسی (نظریه­ها، رویکردها و روش­ها)، تهران: سخن.
فتوحی، محمود(1393)، آیین نگارش مقاله­ی علمی پژوهشی، تهران: سخن.
فرخ‌زاد، فروغ(1396 )، دیوان کامل شعر، قم: ملینا.
قائدی، محمدرضا؛ گلشنی، علیرضا (1395). «روش تحلیل محتوا، از کمی­گرایی تا کیفی­گرایی»، فصل­نامه­ی علمی-پژوهشی روش­ها و مدل­های روان­شناختی، سال 7، شماره­ی 23، صص 57-82.
میتوز، جی­اچ(1375)، آندره برتون، ترجمه­ی کاوه عباسی، تهران: کهکشان.
ولک، رنه(1377)، تاریخ نقد جدید، ترجمه­ی سعید ارباب شیروانی، تهران: نیلوفر.   
Singh، S. K. (2011). Surrealist Movement Greener. Journal of Art and
Humanities. Vol. 1 (1), pp. 021-022, December