بررسی عناصر داستان «زمین سوخته» اثر احمد محمود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه سلمان فارسی، کازرون، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه سلمان فارسی ، کازرون ، ایران

3 کارشناس ارشد دانشگاه سلمان فارسی ، کازرون ایران .

چکیده

احمد محمود، یکی از رمان نویسان معاصر است که با توجّه به محیط جغرافیایی محل زندگی‌اش جنگ و حوادث آن را، از نزدیک لمس کرده است. او سعی در بیان مشکلات و در به دری‌های مردم جنگ‌زده دارد. درونمایه این رمان، بیان مشکلات و گرفتاری‌هایی است که برای مردم جنگ‌ زده اتفاق افتاده است. این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای به بررسی عناصر داستان رمان «زمین سوخته» اثر احمد محمود پرداخته است. زاویه دید، اول شخص مفرد است که از زبان شخصیّت اصلی بیان می‌شود. پی‌رنگ رمان، حکایت ماه‌های آغازین جنگ و حوادثی است که در شهر اهواز رخ داده است. شخصیّت‌ها نسبت به حوادث و اتّفاقات در حاشیه قرار می‌گیرند و اهمیّت کمتری دارند. گفت‌وگوها در این رمان با طبقات اجتماعی افراد متناسب است. لحن رمان جدی و به دور از شوخی است. فضای رمان نیز با دلهره و ترس همراه است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of The elements of story the novel of "The Burnt Earth" by Ahmad Mahmoud

نویسندگان [English]

  • Ziba Qalavandi 1
  • Seyed hamzeh Abedi 2
  • Ali Azizi 3
1 Assistant Professor of Salman Farsi University, Kazeroon, Iran
2 Ph.D student of Salman Farsi University, Kazeroon, Iran
3 Master of Science in Salman Farsi University, Kazerun, Iran.
چکیده [English]

Ahmad Mahmoud is one of the contemporary novelists that according the geographical location of his life who has touched the war and its events closely. He strives to highlight the problems of the war-torn people. The theme of this novel is clarifying the difficulties that have happened to the war-torn people. This library research has tried to analysis the elements of the story the "burnt earth" novel by Ahmad Mahmoud. View Angle is the first singular person that is expressed in the language of the main character. This novel is dealt with the story of the early months of the war and the events that took place in Ahwaz. Characters are less important than incidents and events and are marginized in this novel. The dialogues in this novel are suited to the social classes of people. The tone is serious and free from any jokes. The setting of the novel is also accompanied by fear and intimidation. 

بورنوف، رولان؛ اوئله، رئال. (1378) جهان رمان، ترجمه نازیلا خلخالی، چاپ اول. تهران: نشر مرکز.#
بهشتی، الهه. (1376) عوامل داستان، چاپ اول. تهران: انتشارات برگ.#
بی‌نیاز، فتح الله. (1392) درآمدی بر داستان نویسی و روایت شناسی، چاپ چهارم. تهران: افراز.#
دات فایر، دایان. (1388) فن رمان نویسی، ترجمه محمد جواد فیروزی، چاپ اول. تهران: نگاه.#
ذوالفقاری، محسن. (1377) اصول و شیوه‌های نقد ادبی در زبان فارسی، چاپ اول. اراک: کتیبه اراک.#
محمود، احمد. (1361) زمین سوخته، چاپ دوم. تهران: نشر نو.#
میرصادقی، جمال؛ میرصادقی، میمنت. (1377) واژه نامه هنر داستان نویسی: فرهنگ تفصیلی اصطلاح‌های ادبیات داستانی، چاپ اول. تهران: کتاب مهناز.#
میرصادقی، جمال. (1380) عناصر داستان، چاپ چهارم. تهران: سخن.#
میرصادقی، جمال. (1391) زاویه دید در داستان، چاپ اول. تهران: سخن.#
میرعابدینی، حسن. (1380) صد سال رمان نویسی در ایران، جلد اول. چاپ دوم. تهران: چشمه.#
یونسی، ابراهیم. (1379) هنر داستان نویسی، چاپ ششم. تهران: نگاه.#