تشبیه ، قالب تصویر ساز در غزل وحشی بافقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاز گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی. ایران

2 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی. ایران

چکیده

تصویر، اگر اساس شعر نباشد ، یکی از عناصر اصلی سازندة آن است ؛ شاعران با آفرینش تصاویر شعری خود ضمن آن که توان خیال‌پردازی خود را به نمایش می‌گذارند ، گرایش-های فردی و نیز سبک شخصی و دوره‌ای خویش را نیز نمایان می‌کنند . این پژوهش با عنوان « تشبیه ، قالب تصویر ساز در غزل وحشی» ، غزلیات این شاعر را از نظرگاه کمیّت و کیفیّت انواع تصاویر مورد بررسی قرار داده است و با بهره‌گیـری از ملاحظات سبک شناسانه مشخص می‌سازد کـه این شاعـر اوج تصویر‌آفرینی خود را در غزلیاتش نمایان ساخته و با توجه به گرایش او به ساده‌گویی، تشبیه را تقریباً به میزان استعاره استفاده کرده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Similar place, the most frequent element of imagination in vahshi bafghi poem

نویسندگان [English]

  • Ayat Shokati 1
  • Alireza Tauoq 2
1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Khoi Branch, Islamic Azad University, Khoi. Iran
2 Ph.D. student, Department of Persian Language and Literature, Khoi Branch, Islamic Azad University, Khoi. Iran
چکیده [English]

The image, if not the basis of the poem, is one of the main elements of its construction; the
poets, by creating their own poetic images, also display their individual tendencies, as well
as their personal and periodic style, along with their ability to imagine their imagination.
This research is a descriptive-analytical approach and with the aim of studying different types
and types of similarities, the poet's poems have been examined from the point of view of the
quantity and quality of the images and uses the stylistic considerations. The peak of the poet's
portrayal of the poet is less than that in the poetry, poetry, and observer, and the order of the
other parts, and the number of similarities used in the pretentious of all. The findings show
that in all of his works likeness, sensory-like sensation, singular likeness and assimilation are
more frequent than other similarities in each group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fantasy
  • imagery
  • likeness
  • vahshi Bafghi