بررسی و مقایسه‌ی رابطة متقابل جهان‌نگری و صنایع بدیعی در اشعار سهراب سپهری و محمدرضا شفیعی کدکنی ( با استفاده از نظریّة ساختارگرایی تکوینی لوسین گولدمن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بین المللی خرمشهر_خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد مازندران، دانشگاه دولتی مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

با مطالعه و بررسی آثاری که پیرامون نقد ادبی نگاشته شده‌اند، می‌توان دو رویکرد عمده را از یکدیگر متمایز کرد: در رویکرد اوّل، اثر و متن ادبی، تنها انعکاس­دهنده­ی ذهنیّت مؤلّف خویش دانسته شده و متن، تابعی از عوامل تعیین‌کننده­ی بیرونی است. رویکرد دوم امّا بر خلاف رویکرد اوّل، محوریّت را به متن و اثر ادبی می­دهد و ادبیات را تنها یک مسأله­ی زبانی می‌داند. با این وجود، برخی از صاحب نظران مانند آلبر کامو و لوسین گلدمن در ادبیات غربی و صائب تبریزی و دکتر شفیعی کدکنی در ادب فارسی، اعتقادی به جدایی لفظ (متن) و محتوا (درون­مایه) ندارند. این گروه برآنند که زبان و اندیشه دو روی یک سکه­اند و نمی­توان آن‌ها را جدای از هم انگاشت. در مقاله‌ی حاضر با استفاده از نظریّه­ی ساختارگرایی تکوینی لوسین‌گلدمن، متفکّر و جامعه‌شناس مجارستانی، رابطه­ی متقابل صنایع بدیعی (به عنوان یکی از عناصر لفظی متن) در شعر سهراب سپهری و محمدرضا شفیعی کدکنی با جهان­نگری (درون­مایه‌های فکری) آن‌ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. شیوه‌ی پژوهش، تحلیل محتوا بر اساس مطالعات کتابخانه ای و هدف اصلی مقاله نشان دادن میزان تأثیر متقابل زبان و معنا در شعر این دو شاعر معاصر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study and Comparison of Interrelationship between World View and Figures of Speech in Sohrab Sepehri and Mohammadreza Shafiee Kadkani's poems.

نویسندگان [English]

  • Sareh Tarbiat 1
  • Mohammad Enayati qadikolaei 2
1 Department of Persian Language and Literature, Khoramshahr-Persian Gulf International Branch, Islamic Azad University, Khoramshahr, Iran.
2 PhD student of Persian language and literature, Mazandaran branch, Mazandaran State University, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

If we study and peruse works about literary criticism, we can distinguish two main perspectives: according to first perspective, belles-lettres, only reflect what is in their author's mind and text is a product of external determinant factors. Second perspective, contrary to first perspective, focuses on belles-lettres and regards literature as a language-game. Nevertheless there are some literati who do not believe in separation between words (text) and theme (content). Albert Cammo and Lousian Goldman in the west, Saeb Tabrizi and Dr Shafiee Kadkani in Persian literature are among this group. This group declaims that there is no separation between language and thought.
This article tries to compare and study interrelationship between figures of speech (as one verbal elements of text) and world view (as subjective content) in Sohrab Sepehri and Mohammadreza Shafiee Kadkani's poems by use of Lousian Goldman's genetic structuralism theory. the main objective of this paper is that shown the interaction between language and meaning in the poem if this two Contemporary poet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sohrab Sepehri
  • Mohammadreza Shafiee Kadkani
  • genetic structuralism
  • figures of speech
  • world view