فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد ، چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد، چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد، ایران.

3 مربی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان ،چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد، ایران.

چکیده

متون عرفانی مفاهیم و پیام­های ارزشمندی برای کودکان و نوجوانان در بر دارند. بازنویسی خلاق این متون می تواند کودکان و نوجوانان را با مطالب مهم عرفانی آشنا سازد. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی برخی از حکایات عطار نیشابوری با متن بازنویسی شده آن از مجموعه بازنویسی­های مهدی آذریزدی برای شناخت اصول مهم یک بازنویسی خلاق است. روش پژوهش به صورت تحلیل محتوا و اسنادی است. با مطالعه حکایت­ها از متن اصلی و تطبیق آن­ها با متن بازنویسی شده به بررسی آن­ها از منظر عناصر داستان و شیوه­های مناسب بازنویسی پرداخته شده است. نتایج نشان داد که آذریزدی با تغییر درون­مایه عرفانی و تبدیل آن به درون­مایه اخلاقی به دنبال آشنا کردن کودکان با متون عرفانی بوده است. افزایش تعداد شخصیت­ها، افزایش عنصر کشمکش و گفت وگو، گسترش فضاها و حوادث فرعی و تغییر عنوان داستان­ها از مهم­ترین تکنیک­هایی است که آذریزدی برای بازنویسی­ها در نظر داشته است. ارائه درون­مایه داستان به شکل مستقیم و عدم توجه به عنصر تعلیق از جمله نقاط ضعف بازنویسی­های آذریزدی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Criticism and Review of some rewritten tales of Attar for teens

نویسندگان [English]

  • Sajad Najafi Behzadi 1
  • Masomeh Mehri qahfarokhi 2
  • Ziba Alikhani 3

1 Assistant Professor of Persian Literature, Shahrekord University, Chaharmahal and Bakhtiari, Shahrekord, Iran

2 Master's student of Persian literature, Shahrekord University, Chaharmahal and Bakhtiari, Shahrekord, Iran.

3 مربی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان ،چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد، ایران.

چکیده [English]

Mystical texts contain concepts and valuable messages for children and adolescents. Creative rewriting of these texts can familiarize children and adolescents with important mystical material. The purpose of this research is to compare some of the narratives of Attar Neishabouri with its rewritten text from the collection of Mahdi Azaryazdi rewrites to understand the important principles of a creative rewriting. The research method is quantitative and qualitative analysis of the content. By studying the stories from the original text and adapting them to the rewritten text, they are examined from the perspective of the elements of the story and appropriate rewriting techniques. The results showed that Azaryazdi changed the mystical introspection and turned it into moral immortality in order to acquaint children with mystical texts. An increase in the number of characters, an increase in the element of conflict and dialogue, the expansion of spatial and minor events, and the change in the title of stories are one of the most important techniques that have been considered for rewriting. The presentation of the introvert of the story in the direct form and the lack of attention to the element of suspense is one of the weak points of the annoying rewriting

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azaryazdi
  • Attar
  • Children
  • Text Rewriting
  • Original Text
آذر یزدی، مهدی(1379)  قصه­های خوب برای بچه های خوب ،تهران:انتشارات امیر کبیر.
اسکولز، رابرت (1379) درآمدی بر ساختار گرایی در ادبیات، ترجمه فرزانه طاهری، تهران، نشر مرکز،.
پایور، جعفر(1380) ‌شیخ در بوته. تهران: شرافیه.
پایور، جعفر(1388).بازنویسی و باز آفرینی در ادبیات، تهران، نشر کتابدار،
جلالی، مریم،(1393) «لذت از ادبیت، دروازه ورود کودکان و نوجوانان به کتابخوانی» مجله روشنان، شماره هجدهم، بهار و تابستان 1393،صص 75- 79.
جلالی، مریم(1392) شاخص­های اقتباس در ادبیات کودک و نوجوان، تهران، نشر طراوت،.
حجازی، بنفشه(1382) ادبیات کودکان و نوجوانان، جنبه­ها و ویژگی­ها، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
سلدن، رامان، ویدوسون، پیتر(1387)راهنمای نظریه ادبی معاصر. تهران: طرح نو،.
سیف، سوسن، کدیور، پروین، کرمی‌ نوری، رضا و لطف آبادی، حسین،(1378) روان‌شناسی‌ رشد، تهران :سمت .
عطار نیشابوری، فریدالدین محمد، منطق الطیر(1385)به اهتمام صادق گوهرین، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
عطار نیشابوری، فریدالدین محمد(1387) الهی نامه، تصحیح عطاء الله تدین، تهران، نشر تهران،
عطار نیشابوری، فریدالدین محمد(1385) مصیبت نامه، تصحیح عبدالوهاب نورانی، تهران، نشر زوار.
      فروزنده، مسعود. (1389)«نقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده­ای از داستان­های کودکان»،  مجله ادب پژوهی گیلان، سال سوم، شماره نهم،ص(171-151).                                                   
فورستر، ادوارد مورگان(1382). ‌جنبه های رمان. ترجمه­ی ابراهیم یونسی. تهران: نگاه،.
گراوند، علی(1388) بوطیقای قصه در غزلیات شمس، تهران، انتشارات معین، 1388.
محمدی، محمد هادی، زهره قایینی(1384) تاریخ ادبیات کودکان ایران. ج2، تهران: چیستا. .
مراد پور، ندا  (1395)«لذت و اقتباس»، مجله ادبیات کودک شیراز، دوره 8، شماره 2.
میرصادقی، جمال.  ادبیات داستانی، ج5، تهران: نشر سخن. 1386
----- ، -------  عناصر داستان، تهران. نشر سخن. 1385
هاشمی نسب، صدیقه. کودکان و ادبیات رسمی ایران، تهران: سروش، چاپ اول. 1371.
یونسی، ابراهیم. هنر داستان نویسی. تهران: انتشارات نگاه. چاپ دهم. 1388