دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، فروردین 1398، صفحه 1-177 
نقد و بررسی برخی از حکایت‌های بازنویسی شده عطار برای نوجوانان

صفحه 33-54

دکتر سجاد نجفی بهزادی؛ معصومه مهری قهفرخی؛ زیبا علیخانی