فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ، ایران .//

چکیده

ناتورالیسم که به عنوان مکتبی ادبی، در اواسط قرن نوزدهم در فرانسه سر برآورد دریچه­ای نو  به روی هنرمند گشود که در آن قهرمان داستانش دیگر نه انسان­آرمانی رمانتیک بود نه حتی انسان عادی رئالیستی بلکه انسانی پست­ترو پلیدتر از آن­چه حتی در جهان بیرون می­تواند باشد؛ یعنی حیوانی در شکل انسان که پلیدی خود را بویژه در شرایط دشوار بروز می­دهد. این مکتب در سراسر جهان پیروانی یافت که در این میان صادق چوبک از مقلدانی است که در ترسیم فضای یاس­آلود آکنده از جبر و ستم، گوی سبقت از دیگران ربوده است. در این مقاله که به شیوه­ی تحلیلی به بررسی داستان چوبک پرداخته­ایم در پی کشف عناصر ناتورالیستی در داستان او بوده­ایم. نتیجه حاصل از بررسی نشان می­دهد که تقریبا تمامی اصول این مکتب را در آثار چوبک می­توان دید جبرگرایی، یاس وناامیدی وبه دنبال آن پوچ­گرایی، استفاده از زبان محاوره، ضدیت با اخلاق، بی­اعتقادی مذهبی، بهادادن به حیوانات و در مقابل تنزل دادن مقام انسانی در حد حیوان از ویژگی­هایی است که در اکثر داستان­های او به چشم می­خورد. ولی در این میان داستان «مردی در قفس» او عصاره تمام ویژگی­های مکتب ناتورالیسم است که ما در این مقال به بررسی این ویژگی­ها پرداخته­ایم. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A man in Cage summarizes naturalism

نویسنده [English]

  • Neda Nabizadeh Ardebili

Ph.D. in Persian language and literature and lecturer at Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

As a literary school, in the middle of the nineteenth century, naturalism opened up a new hinge to the artist in France, where the hero of the story was no longer a romantic man, not even a realist man, but a more humane, more subtle human being than that  It can even be in the outside world; that is, an animal in the form of a human being that manifests itself in particular in difficult circumstances.  This school has come to be found all over the world, among which Sadegh Chubak is one of the emblems who have been kidnapped by others in drawing up a jade-filled atmosphere from Jabrust.  In this article, which analyzes the style of Chubak, we sought to discover the naturalistic elements in Chubak's story.  The result of the study shows that almost all the principles of this school in the works of Chubak can be seen as determinism, Yas and Vanamidi, followed by absurdism, the use of colloquial language, anti-morality, religious unreliability, the cost of living animals  And in contrast to the degradation of a human-animal-level human being, he is one of the characteristics that he finds in most of his stories.  But in the meantime, the story of "Man in a Cage," he extracts all the features of the school of naturalism, which we have examined in this article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Naturalism
  • A Man in a Cage
  • Sadegh Chubak
  • A Story
انوشه،حسن،(1381) فرهنگ­نامه ادبی فارسی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
پیروز،غلامرضا، (1386) «درون­مایه­های داستان­های چوبک با تکیه بر رمان سنگ صبور»، پژوهش­نامه علوم انسانی، ش54، صص176-155.
ثروت، منصور، (1385 ) آشنایی با مکتب­های ادبی، تهران: سخن.
چوبک، صادق، (1385) انتری که لوطیش مرده بود و داستان­های دیگر،(به انتخاب: کاوه گوهرین)، چاپ دوم، تهران: نگاه.
حائری،شهلاو جعفری، سعدی،(1389) «صادق چوبک، فراسوی ناتورالیسم»، قلم، دوره  5، شماره  11، صص84-73.
حسن­زاده، عبدالله وجمعه، معصومه،(1392) «ناتورالیسم وفابل با نگاهی به آثار صادق چوبک»، تاریخ ادبیات، شماره73، صص182-167.
حسینی، سید رضا،(1376) مکتب­های ادبی، چاپ یازدهم، تهران: نوبهار.
حیدری، مریم و غفاری، هانیه(1394)«آنیمیسم و پیوند آن با ناتورالیسم در آثار صادق چوبک»، ادب پژوهی،  دوره9، شماره33، صص126-105.
درویش، مجید، (1390) چوبک و ناتورالیست، تهران: فردوس.
دست غیب، عبدالعلی، (1378) نقد آثار صادق چوبک، تهران:ایما.
دهباشی، علی، (1380) یاد صادق چوبک، تهران: ثالث.
زرشناس، شهریار، (1389) پیش­درآمدی بررویکردها و مکتب­های ادبی ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
شریفیان، مهدی و فرامرز رحمانی، (1392)«تحلیل عناصر ناتورالیستی در داستان­های محمود دولت­آبادی»، نشریه ادب فارسی، ش1،صص168-149.
شمیسا، سیروس، (1390) مکتب­های ادبی، چاپ چهارم، تهران: قطره.
فورست، لیلیان و اسکرین، پیتر، (1389) ناتورالیسم،(ترجمه:حسن افشار)، چاپ سوم، تهران: مرکز.
قملاقی، فتانه و سلامت، لطیفه،(1396) «تطبیق مولفه­های ناتورالیسم با آثار چوبک»، مطالعات نقد ادبی، شماره46، صص 95-27.
کادن، جی.ای،(1380) فرهنگ ادبیات و نقد،(ترجمه: کاظم فیروزمند)، تهران: شادگان.
مشتاق­مهر،رحمان،(1390) «مطالعه شکلی و ساختاری داستان­های کوتاه چوبک»، ادبیات پارسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، ش1، صص131-117.
هدایت، صادق،(1315) بوف­کور، چاپ اول، هند: بمبئی.