نگاهی مجمل با دیدی ساختارگرایانه بر نفثه‌المصدور زیدری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور ،تبریز ، ایران.

چکیده

مأموریت ساختارگرایی در حوزۀ ادبیات، تجزیه‌وتحلیل نوشته، تفکیک آثار و انواع ادبی، بررسی مؤلفه‌های بیرونی تأثیرگذار در ظهور یک ژانر هنری است. طرفداران این مکتب قواعدی برای تشریع آثار نویسندگان معرفی نموده‌اند؛ که جنبه‌های زیباشناختی یک اثر را معرفی کرده و نوشته را در مقام مقایسه با سایر آثار قرار می‌دهد و ضمن تسهیل نقد و ارزشیابی اثر، میزان توانمندی آفریننده آن را معلوم می‌سازد.
در میان آثار ادبی نوع سنتی آن به دلیل پیچیدگی‌های معنایی بیشتر از نوشته‌های معاصر نیاز به این نوع بررسی‌ها دارد و در این راستا این مقاله، نفثه‌المصدور را از دیدگاه ساختارگرایی به بررسی نشسته و تجزیه‌وتحلیل عوامل بیرونی (ارزش‌های اجتماعی و سیاسی، درآمدهای فکری مؤلف و اراده‌ی تاریخی) و عوامل درونی (فرم، تکنیک و محتوی) آفرینش این متن ادبی را عهده‌دار است. آرایش کلامی نفثه‌المصدور، مصنوع و فنی است و تاکنون اقدامات ادبی- پژوهشی صورت گرفته در حد شرح و توضیح بوده یا حداقل بضاعت مزجات نگارنده توانایی تحصیل یافته‌های دیگر را احراز ننموده است. امید است این بررسی ساختاری، در حوزه‌ی ادب، هرچند با قلت داده‌ها، مورداستفاده‌ی ارباب تحقیق و پژوهش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A brief, structural approach to Nafsa tul-Masdoor Zeydari

نویسنده [English]

  • Abolfazl qanizadeh
Assistant Professor Payame Noor University Tabriz Iran
چکیده [English]

The aim of structuralism in literature is to analyze texts and literary genres, and to examine the external parameters involved in the formation of a literary genre. The structuralists have introduced guidelines to describe writers' works, have introduced aesthetic aspects of works and have compared them with other works. They have also criticized works with a focus on the power of literary figures. The classical literary works require such studies more than contemporary works. As such, this article examines Nafsa tul-Masdoor from a structural perspective, and it analyzes the external parameters (social, political values, intellectual foundations of the writer, the history will) as well as internal parameters (form, technique and content) involved in the formation of this work. The figure of speech in Nafsa tul-Masdoor is technical and the literary studies to date have been limited to description and exposition. I hope this structural work help scholars although the data are limited

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nafsa tul-Masdoor
  • structuralism
  • form
  • technique
  • contect
آشوری، داریوش (1373)، شعر و اندیشه، تهران: نشر مرکز .
ابراهیم، عبدالله (2005)، موسوعه السرد العربی، الطبعه الاول، بیروت: الموسسه العربیه الادرسات و النشر.
 اخوت، احمد (1371)، دستور زبان داستان، اصفهان: فردا .
ایگلتون، تری (1380)، پیش درآمدی بر نظریه ادبی، ترجمه عباس مخبر،تهران: مرکز.
 بیات، عبدالرسول و جمعی از نویسندگان (1386)، فرهنگ واژه‌ها، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی.
 پرین، لارنس (1373)، دربارۀ شعر، ترجمۀ فاطمه راکعی، تهران: اطلاعات.
 زیدری نسوی، محمد (1370)، نفثهّ‌المصدور، تصحیح امیرحسین یزدگردی، نشر فرهنگ.
 سرامی، قدمعلی (1368)، از رنگ گل تا رنج خار- شکل شناسی داستان‌های شاهنامه – تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 شایگان فر، حمیدرضا (1384)، نقد ادبی، تهران: دستان.
 شفیعی کدکنی، محمدرضا (1359)، ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، تهران: انتشارات توس.
 شفیعی کدکنی، محمدرضا (1370)، موسیقی شعر، چاپ سوم، تهران: آگاه.
 شمیسا، سیروس (1374)، نگاهی تازه به بدیع، چاپ هفتم، تهران: فردوسی.
 غریب، رز ([1387)، نقد بر مبنای زیباشناسی، ترجمه نجمه رجایی، مشهد: دانشگاه فردوسی.
فروزنده، مسعود (1387)، تحلیل ساختاری طرح داستان ورقه و گلشا عیوقی، مجله دانشکده‌ی ادبیات علوم انسانی دانشگاه تربیت‌معلم، شماره 16 بهار 1387.
 فورستر، ادوارد مورگان (1384)، جنبه‌های رمان، ترجمه ابراهیم یونسی ، انتشارات نگاه.
 کریم زاده، علی (1384)، ارادۀ او و ارادت ما، کتاب ماه ادبیات و فلسفه. خرداد 1384.
گال، مردیت و والتر، بورگ و جویس، گال (1382)، روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی، ترجمه احمدرضا نصر و همکاران،تهران: سمت.
 مقدادی، بهرام (1378)، فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی از افلاطون تا عصر حاضر، تهران: فکر روز.
 مکاریک، ایرناریما (1384)، دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، انتشارات آگه – 1384
 ولک، رنه و وارن، آستن (1373)، – نظریۀ ادبیات، ترجمه ضیاء موحد و پوران مهاجر، تهران: علمی و فرهنگی.