فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی د کتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز،تبریز، ایران

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز،تبریز، ایران.

چکیده

جامعه‌شناسی ادبیات شاخه‌ای از جامعه‌شناسی است که به رغم سنت دیرینة ادبی و آثار ادبی فراوان در تاریخ ایران، چندان که باید و شاید در میان خانواده علوم اجتماعی گسترش نیافته است. این عدم گسترش، هم در حوزه نظری (توریک) به چشم می خورد، هم در حوزه تحقیقات تجربی. در حوزه نظری با حدود و ثغور رشته جامعه‌شناسی گونه-های ادبی و رویکردهای نظری جامعه‌شناختی به آثار ادبی چندان روشن نیست.در عرصه پژوهش تجربی نیز تحقیقات، عمدتاً تنها به گونه (ژانر) ادبی داستان بلند (و با اندک تسامحی رمان) محدود شده و دیگر گونه‌های ادبی عموماً مورد غفلت قرار گرفته‌اند. مدعای اصلی مقاله حاضر این است که صرف نظر از رویکرد نظری ما در سبک‌شناسی و جامعه-شناسی ادبیات، هر گونه‌‌ی ادبی ویژگی‌هایی دارد که باید هنگام تحلیل مورد توجّه سبک‌شناسان و جامعه‌شناسان قرار گیرد.در این مقاله، به بررسی اجتماعی ـ سیاسی و سبکیآثار زویا پیرزاد، نویسنده معاصر ارمنی تبار، با توجّه به روش ساختگرایی گلدمن می‌پردازیم. در این شیوه، محتوای اثر ادبی و رابطه آن با جامعه‌ای بررسی می‌شود که اثر در آن خلق شده است و به جای توصیف محتوای اثر ادبی، به بررسی محتوا و رابطه آن با جهان‌نگری در یک دوران خاص پرداخته شده است‌. لذا در این رمان به اختصار به روحیات و شرایط زندگی مردم وتبیین پدیده‌ها، رفتارها، ساخت‌ها و فرازونشیب‌های اجتماعی ـ سیاسی زندگی شخصیّت‌های رمان اشاره شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sociological and stylistics study "I turn off the lights" with emphasis on the approach of Lucin Goldman

نویسندگان [English]

  • Neda Yans 1
  • Kamran Pashaei fakhri 2
  • Parvaneh Adelzadeh 3

1 PHD Student, Isalmic Azad University, Tabriz, Iran.

2 Associate Professor of Persian Language and Literature, Isalmic Azad University, Tabriz, Iran

3 Associate Professor of Persian Language and Literature, Isalmic Azad University, Tabriz

چکیده [English]

Sociology of Literature is a branch of sociology that has not spread much among the social sciences in spite of the long tradition of literary and literary works in Iranian history. This lack of expansion exists both in the theoretical domain and in the field of empirical research. In the theoretical field, sociological theoretical approaches to literary works are not very clear. In empirical research, research is also limited to only long stories, and other literary types are generally absent. In this article, it is claimed that, regardless of the theoretical approach in literature and stylistics, any literary features have to be considered when analyzing by Stylists and sociologist. In this article, we examine the social, political and style aspects of the works of ZoyaPirzad, a contemporary Armenian writer, according to the method of constructivism of Goldman. In this method, the content of the literary work and its relationship with the society are studied, the effect of which has been created and instead of describing the content of literary work, the content and its relationship with the worldview in a particular era are discussed. Therefore, this novel briefly refers to the morale and living conditions of the people and the explanation of the phenomena, behaviors, constructs and ups and downs and social and political afflictions of the life of the characters of the novel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stylistics
  • Sociology
  • ZoyaPirzad
  • Lucien Goldman
  • Genesisconstructivist